• .

    •  

     ROK SZKOLNY 2017/2018

      

      

     KONKURS "KODEKS OSZCZĘDZANIA WODY"


     Zachęcamy i przypominamy o konkursie w ramach projektu "zaWODY dla Afryki".
     Konkurs polega na stworzeniu KODEKSU OSZCZĘDZANIA WODY (maksymalny format to A2).
     Kodeks może być przygotowany dowolną techniką - tekst jest pisany, drukowany, wykonany wybraną techniką plastyczną lub łączoną.
     Treść kodeksu powinna być oryginalna w stosunku do istniejących już w przestrzeni publicznej zasad ekonomicznego wykorzystania wody.
     Przy ocenie pracy będą brane pod uwagę kryteria: praktyczność, powszechność, oryginalność, atrakcyjny sposób prezentacji.

     Prace można dostarczać do Biblioteki Szkolnej do 30 maja 2018 r.

     mgr Dorota Guba

      

     *************************************************************************************************************************************************

     Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "Czyste środowisko - czyste powietrze" w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej pod hasłem "Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze".


     Konkurs skierowany jest do uczniów z całej Polski na każdym etapie nauczania.

     Konkurs przebiega w dwóch etapach:

     Etap I - półfinały do 10 maja 2018 r.

     Etap II – finały 26 października 2018 r. w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik.

     ETAP I. PÓŁFINAŁY.

     - uczniowie zgłaszają się jako drużyna (drużyna składa się z 2 uczniów) do Biblioteki Szkolnej. Opiekunem może być nauczyciel bibliotekarz lub inny nauczyciel

     W szkole może powstać wiele drużyn, tyle ile jest chętnych uczniów.

     Nauczyciel może mieć pod opieką kilka drużyn (nie musi być inny nauczyciel do każdej drużyny).

     Każda drużyna przybiera własną nazwę.

     Opiekun Drużyny zgłasza udział w półfinałach poprzez wypełnienie formularza, który jest na stronie organizatora. Każda drużyna wypełnia formularz dla siebie.

     Należy dokonać zgłoszeń drużyn i przesłać ich prace do 10 maja 2018 r.

     Na półfinały jedna drużyna może nadesłać jedną pracę w jednej z podanych poniżej kategorii – trzeba się zdecydować i wybrać:

     1) Plakat, rysunek z hasłem promującym zachowania pełne zdrowia, troskę o czyste powietrze, walkę ze smogiem. Rozmiar nadesłanych prac: A4 lub A3. Praca musi być opatrzona metryczką zawierającą imiona i nazwiska uczniów, nauczyciela – opiekuna oraz pełne dane szkoły z telefonem kontaktowym do nauczyciela opiekuna drużyny. Metryczkę prosimy nakleić na odwrotnej stronie.

     2) Zdjęcie ilustrujące tematykę konkursu „Czyste środowisko – czyste powietrze”(także metaforycznie). Przysyłamy jedno zdjęcie, w formacie jpg.

     3) Projekt ludzika, stworka, czegoś co może stać się maskotką naszej kampanii. Uruchomcie wyobraźnię, może są między Wami przyszli projektanci?! Projekt maskotki może być narysowany, wyklejony lub uszyty. Prosimy, aby projekt na papierze nie przekraczał formatu A3, a prototyp maskotki mieścił się do pudełka na buty (ale nie kozaczki J).

     4 ) Kapsuła dla przyszłości Pole dla Waszej fantazji. Można wykorzystywać różne techniki, jest tylko jeden warunek – całość musi się mieścić w pudełku na buty (ale nie kozaczki J).

     5) Przemówienie, apel … Tekst do 1,5 strony (prosimy nie przekraczać
     3 200 znaków ze spacjami).

     Nadesłane prace będę oglądane, czytane i podziwiane przez 4-osobowe Jury, które wybierze 100 prac łącznie w ramach 5 kategorii tematycznych i 3 kategorii wiekowych.

     Wybór pracy oznacza, że jej Autorzy z nauczycielem są zaproszeni do Finałów konkursu, czyli do Centrum Nauki Kopernik 26 października 2018 roku!

     Drużyny zostaną poinformowane o przejściu do finałów Konkursu wiadomością wysłaną przez email lub telefonem do nauczyciela – opiekuna.

     Opiekun drużyny otrzyma drugą część regulaminu konkursu, w której będzie szczegółowo opisane jak będzie przebiegał finał konkursu, jakie zadania będą czekały na uczestników i jak się do nich przygotować oraz jak dojechać, co będziemy jeść i jakie będą nagrody!  

     Nadesłane prace będą prezentowane i publikowane na łamach czasopisma „Mam Dziecko w Szkole” – bezpłatnego czasopisma dla rodziców uczniów i ich nauczycieli, do pobrania ze strony www.eporadniadlarodzicow.pl – dlatego akceptacja niniejszego Regulaminu zawiera także zgodę na nieodpłatne upowszechnienie nadesłanych prac na różnych nośnikach i stronach www.

     Uwaga, nadesłane prace nie mogą naruszać przepisów prawa, a także naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw lub dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych, w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej oraz naruszać prawa do prywatności, zawierać materiałów chronionych prawami wyłącznymi, zagrażać ani naruszać praw osób trzecich.

      

     Organizatorzy konkursu: mgr Dorota Guba, Monika Warda-Stachowska

      

     **********************************************************************************************************************************************

      

     Serdecznie zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie „Wydajemy własną książkę” organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida oraz przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej i Wolskie Centrum Kultury

     Cele konkursu:

     • kształtowanie kultury czytelniczej,
     • pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży  oraz zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej twórczości literackiej, ilustratorskiej  
       i edytorskiej.

     REGULAMIN KONKURSU

     Uczestnicy konkursu:

     • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych  i licealnych oraz innych placówek kulturalno-oświatowych, instytucji kultury, a także  do uczestników indywidualnych. 

     Kryteria oceny prac konkursowych oraz nagrody:

      

      

     Każda nadesłana książka oceniana będzie w trzech kategoriach:

     • literackiej,
     • plastycznej,
     • edytorskiej.

     Oceny dokona profesjonalne jury. Książka może być nagrodzona bądź wyróżniona w jednej, dwóch lub trzech kategoriach. Od IV edycji konkursu książce nagrodzonej w trzech kategoriach przyznawany jest tytuł „Złotej Książki”.

     Sposób realizacji – wymagania konkursowe:

     • Książka od początku do końca może być dziełem jednej osoby. Może być również wynikiem pracy kilku autorów.
     • Książka powinna być estetyczna i wykonana w sposób trwały. Mile widziane są formy wykazujące samodzielność i pomysłowość, 
      np. książki-zabawki,  niekonwencjonalne formy edytorskie pobudzające wyobraźnię  i wzbogacające wymowę literacką.
     • Najwyżej oceniane będą prace samodzielnie wykonane przez autorów.

     Książka musi zawierać kartę tytułową, na której widnieje: tytuł, imię i nazwisko autora (autorów), rok i miejsce wydania.

     W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców wymagane jest podanie ich nazwisk.

     Do każdej nadesłanej książki należy dołączyć pisemną informację zawierającą: tytuł książki, imię i nazwisko autora (autorów), wiek autora (autorów), rok i miejsce wydania, imię i nazwisko opiekuna, nazwę i adres placówki wraz z numerem telefonu.

     Terminy:

     • Książki należy przynosić do Biblioteki Szkolnej do 27 marca 2018 r.
     • Finał przewidywany jest w maju 2018 roku.
     •  

     Uwagi i zastrzeżenia organizatora:

     • Prace stają się wyłączną własnością organizatora. Mogą być drukowane, prezentowane w Internecie i publikowane jako materiał promujący działalność MDK „Muranów”.
     • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
     • Wybrane prace stają się własnością unikatowej Biblioteki Książki Dziecięcej przy MDK „MURANÓW”.

      

     mgr Dorota Guba, mgr Monika Warda-Stachowska

     ******************************************************************************************************************************************

      

     Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Twórczości Kornela Makuszyńskiego pt: „CZYTANIE JEST PRZYGODĄ”
     organizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie  we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie.

      

     REGULAMIN

     Uczestnicy:

     · konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I - III , IV – VII.

     Cele konkursu:

     · zainteresowanie twórczością Kornela Makuszyńskiego, pisarza, który tworzył dla dzieci,

      · poszukiwanie wzorców osobowych wśród bohaterów dzieł literackich,

     · rozwijanie talentów literackich,

     · popularyzacja czytelnictwa

     TEMATY PRAC KONKURSOWYCH:

     1. „Uśmiech jest największym skarbem świata”. Napisz list do wybranej osoby, którą przekonasz o słuszności słów Kornela Makuszyńskiego.

     2. Bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego nie znali nudy, a ich przygody mogą okazać się fascynujące również i dziś. Napisz wiersz poświęcony wybranemu bohaterowi / bohaterom utworów tego pisarza.

      3. Na stronach książek Kornela Makuszyńskiego radość przeplata się ze smutkiem i choć nie jest to łatwe, potrafi zwyciężyć. Odwołując się do przykładów z twórczości pisarza oraz doświadczeń własnych, odnieś się do zagadnienia radości i życiowych problemów, z którymi zmagali się bohaterowie Makuszyńskiego i które – być może – znane są i Tobie.

     Prace literackie powinny być napisane komputerowo (marginesy: 1,5 cm, czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, odstępy między wierszami - interlinia – 1,5), objętość tekstów: do 4 stron A4. Prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

     Jeśli dziecko nie będzie mogło samodzielnie przepisac tekstu na komputerze służymy pomocą.

     KRYTERIA OCENY PRAC:

     · samodzielność,

      · twórcza realizacja wybranego tematu,

     · wartość merytoryczna i zgodność z tematem konkursu,

     · poprawność ortograficzna, językowa i stylistyczna.

     WARUNKI UCZESTNICTWA:

     Uczeń może wykonać tylko jedną pracę przygotowaną indywidualnie. Do pracy każdego z uczestników muszą zostać dołączone: Karta zgłoszenia (załącznik nr 1), Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych (załącznik nr 2), Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy (załącznik nr 3), Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu (załącznik nr 4). Załączniki dostępne są w bibliotece szkolnej.

      PRACE NALEŻY SKŁADAĆ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ DO DNIA 6 MARCA 2018 R.

      

     mgr Dorota Guba. mgr Monika Warda-Stachowska

     ************************************************************************************************************************************************

      

     WYNIKI KONKURSÓW W RAMACH AKCJI „Święto drzewa”
     organizowanych przez Bibliotekę Szkolną

      

     KATEGORIA – wiersz

     Kornelia Kierzkowska – klasa 3h

     Oliwia Bieganowska – klasa 4e

     KATEGORIA – praca plastyczna

     Julia Rzepkowska – klasa 1f

        Klaudia Puchalska – klasa 1c

     KATEGORIA GRUPOWA – makieta lasu

     I miejsce: klasa 2e

                                                      II miejsce: klasa 3p

                                                       III miejsce: klasa 3h

     Wyróżnienia:

     Grupa 0c, grupa 0d

     Joanna Piramidowicz, Kamila Pianka – klasa 3d

     Wiktor Kubiszak, Konrad Kubiszak, Wiktoria Korycka, Wiktoria Dzierżanowska, Patrycja Sudoł - Klasa 4g,

     Julianna Piotrowska, Magdalena Witek, Teodor Pawłowski, Krystian Kleszczyński – klasa 5a,

     Mia Suboticz, Natasza Bogucka, Zofia Ornatowska, Miray Sowa, Natalia Waluś – klasa 4c

     KATEGORIA INDYWIDUALNA – makieta drzewa

     I miejsce: Bartek Wilczak – klasa 2a

     II miejsce: Natalia Piast – klasa 5b

      

     SERDECZNIE GRATULUJEMY! ROZDANIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ W STYCZNIU 2018 ROKU!

     mgr Dorota Guba, mgr Monika Warda-Stachowska

     **************************************************************************************************************************************************

     SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

     W RAMACH AKCJI „ŚWIĘTO DRZEWA”

     Konkurs polega na napisaniu wiersza na temat wybranego drzewa spośród takich drzew jak:

     klon zwyczajny, dąb, klon jawor, jesion, olcha, brzoza, lipa, grab, kasztanowiec, sosna, świerk.

      

     Wiersze należy składać w Bibliotece Szkolnej do 10 listopada 2017 r.

      

     DO WYGRANIA ATRAKCYJNE NAGRODY!

      

     mgr Dorota Guba

     mgr Monika Warda - Stachowska

      

     *************************************************************************************************************************************************

      

     SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE W RAMACH AKCJI „ŚWIĘTO DRZEWA”

      Konkurs polega na wykonaniu makiety drzewa lub makiety lasu mieszanego lub jednego gatunku. Do wyboru są następujące gatunki: klon zwyczajny, dąb, klon jawor, jesion, olcha, brzoza, lipa, grab, kasztanowiec, sosna, świerk.

     Technika prac dowolna. Format pracy minimum A4. Prace można wykonać indywidualnie lub grupowo.

     Makiety należy składać w Bibliotece Szkolnej do 10 listopada 2017 r.

     DO WYGRANIA ATRAKCYJNE NAGRODY!

      

     mgr Dorota Guba

     mgr Monika Warda - Stachowska