•  

          I etap edukacyjny (klasy I-III)

       

     Na edukację wczesnoszkolną (klasy I-III) składają się następujące zajęcia obowiązkowe:

     • edukacja polonistyczna,

     • język obcy nowożytny,

     • edukacja muzyczna,

     • edukacja plastyczna,

     • edukacja społeczna,

     • edukacja przyrodnicza,

     • edukacja matematyczna,

     • zajęcia komputerowe,

     • edukacja techniczna,

     • wychowanie fizyczne i edukacja prozdrowotna.

     W klasach I-III szkoły podstawowej edukację dzieci powierza się jednemu nauczycielowi. Prowadzenie zajęć
     z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i języka obcego nowożytnego można powierzyć nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. Zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej mogą być realizowane z udziałem specjalisty z zakresu zdrowia publicznego lub dietetyki, pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

     Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Edukacja wczesnoszkolna opisana jest poprzez: 

     1) zestaw celów kształcenia i wynikających z nich ogólnych zadań szkoły; 
     2) wykaz wiadomości i umiejętności ucznia kończącego klasę I i ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej.