• Realizatorzy działań związanych z doradztwem (koordynator, osoba odpowiedzialna)

     Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej zaangażowani są w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym oraz inne osoby zatrudnione w szkole, np. pielęgniarka szkolna. Osoby te współpracują z rodzicami uczniów przy realizacji WSDZ . Program realizacji WSDZ na dany rok szkolny opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole, wyznaczeni przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym. Koordynacją realizacji programu WSDZ na dany rok szkolny zajmuje się doradca zawodowy lub wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel, w tym nauczyciel wychowawca opiekujący się oddziałem, pedagog lub psycholog.

      

     Sojusznicy i sieci współpracy

     • poradnia psychologiczno-pedagogiczna nr 20
     • ośrodek doskonalenia nauczyciel;
     • biblioteka pedagogiczna;
     • centrum kształcenia praktycznego (CKP);
     • pracodawcy, przedsiębiorcy;
     • kuratorium oświaty, organ prowadzący;
     • organizacje pozarządowe;
     • ośrodki kultury.

     PODSTAWA PRAWNA

      

     Ø  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie doradztwa zawodowego

     Ø  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz.996 z póź. zm.)

     Ø  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn zm.)

     Ø  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r . - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr203, poz. 1966, Nr 228, poz.2258 oraz z 2004 r., Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845),

     Ø  Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej […] ( Dz. U. z 2017 r. poz. 356 )

     Ø  Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół( Dz. U. z 2017 r. poz. 703 )

     Ø  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli … (Dz.U. 2018, poz. 1601),

     Ø  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017.1591 z dnia 25 sierpnia 2017r.).

     Ø  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199)

      

     Założenia ogólne szkolnego programu doradztwa zawodowego

      

     Uczniowie poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz wiedzę związaną z zawodami i rynkiem pracy przygotowywani są przez zespół nauczycieli (wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, pedagog-doradca zawodowy, wychowawcy świetlicy, bibliotekarz) do roli świadomego i odpowiedzialnego za swoje decyzje człowieka.

     Uczestnikami są dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-VIII. Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole

     w ciągu roku szkolnego, zgodnie harmonogramem działań WSDZ:

     Ø  Oddziały przedszkolne – prowadzenie preorientacji zawodowej

     Ø  kl. I – III – prowadzenie orientacji zawodowej,

     Ø  kl. IV – VI – prowadzenie orientacji zawodowej przez nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, wychowawców,

     Ø  kl.  VII - VIII – zajęcia z doradztwa zawodowego,

     Ø  Program zawiera treści dostosowane do danego etapu, formy i metody pracy, terminy i osoby odpowiedzialne za realizację.

      

      

     Obszary do realizacji

      

     Treści doradztwa zawodowego będą realizowane na każdym etapie edukacyjnym w czterech obszarach:

     1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.

     2. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.

     3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.

     4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.

      
     Zespół doradztwa zawodowego:

     Przewodniczący zespołu:  

     Rachela Kubrak – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia 

      

     Członkowie:         

     1. Emilia Kłączyńska – pedagog szkolny 
     2. Krystyna Chmielecka- Szaro – nauczyciel oddziałów przedszkolnych 
     3. Anna Ciołko – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia 
     4. Agata Rudzka- nauczyciel klas IV-VIII 
     5. Anna Kaczor – nauczyciel świetlicy, doradztwo zawodowe 
     6. Wioletta Satarov – nauczyciel klas IV-VIII, doradztwo zawodowe 
     7. Katarzyna Stempień – nauczyciel świetlicy, doradztwo zawodowe