• Dzielnicowy Konkurs Literacki "Po słonecznej stronie” dla klas IV_VIII

    • 02.03.2023 15:17


    • „Słoneczna Szkoła Bemowo” serdecznie zachęca uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w dzielnicowym konkursie literackim „Po słonecznej stronie”.  

                 Zadanie uczestników polega na napisaniu opowiadania fantastycznonaukowego, którego mottem będzie myśl N. Bouviera „Dalekie podróże mają to do siebie, że przywozi się z nich coś zupełnie innego niż to, po co się pojechało”. Mamy nadzieję, że udział w konkursie pozwoli uczestnikom wykazać się nie tylko talentem literackim, lecz także wiedzą z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. 

     Termin nadsyłania prac i formularzy zgłoszeniowych upływa 12 kwietnia 2023 r.
     Pozostałe szczegóły znajdą Państwo w regulaminie konkursu.
     Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: konkurs.literacki.sp357@eduwarszawa.pl 


     Po_slonecznej_stronie_regulamin_konkursu_literackiego(1).pdf
     Po_slonecznej_stronie_formularz_zgloszeniowy.pdf

     Serdecznie zapraszamy! 

    • więcej
    • I Dzielnicowy Konkurs " Mistrz Kostki Rubika"

    • 01.02.2023 10:13
    • Regulamin Dzielnicowego Konkursu „Mistrz Kostki Rubika”
     Edycja I

     Organizator: Szkoła Podstawowa nr 357 w Warszawie
     Adres: ul. Zachodzącego Słońca 25, 01-496 Warszawa, tel.  22 487-12-12
     Cele konkursu:
     • promocja i rozwijanie talentów uczniów,
     • rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów,
     • rozwijanie zdolności planowania i rozwiązywania nietypowych problemów,
     • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania,
     • rozwijanie odporności na stres oraz działania pod presją czasu,
     • promowanie zasad fair play.
     Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8.
     1. Harmonogram konkursu.
     Etap I
     Odbywa się w szkole macierzystej do dnia 03.03.2023 r.
     Na pierwszym etapie nauczyciele matematyki wyłaniają spośród uczniów danej szkoły trzech uczniów, którzy w najkrótszym czasie ułożą kostkę Rubika.
     Etap II
     Odbywa się w szkole macierzystej do dnia 31.03.2023 r.
     Drugi etap polega na wyłonieniu jednego ucznia z danej szkoły, który najszybciej układa kostkę Rubika. Uczeń ten będzie reprezentował szkołę w ostatnim – trzecim etapie konkursu.
     Pierwszy i drugi etap nauczyciele szkół macierzystych przeprowadzają zgodnie z wytycznymi Organizatora. Po przeprowadzeniu drugiego etapu szkoły macierzyste przesyłają drogą elektroniczną na adres a.rudzka@eduwarszawa.pl wypełniony skan Protokołu przebiegu konkursu (Załącznik nr 1) w terminie do dnia 3 kwietnia 2023 r.
     Etap III
     Trzeci etap konkursu odbywa się w siedzibie Organizatora w dniu 17.04.2023 r. Spośród wszystkich finalistów wyłaniana jest trójka uczniów z najlepszym (najkrótszym czasem) układania kostki, którzy następnie biorą udział w ostatecznej rozgrywce.
     1. Zasady przeprowadzenia konkursu.
      
     1. Do przeprowadzenia konkursu na poszczególnych etapach potrzebnych jest dwóch nauczycieli, z których jeden mierzy czas układania kostki stoperem, a drugi miesza kostkę zawodnikowi.
     2. Uczestnik konkursu korzysta z własnej kostki Rubika podczas trwania konkursu.
     3. Po otrzymaniu wymieszanej kostki uczestnik ma 5 sekund na obejrzenie kostki, po czym stoper jest zerowany i następuje właściwa rozgrywka.
     4. Każdy uczestnik, który bierze udział w eliminacjach szkolnych (pierwszy i drugi etap), układa kostkę 3 razy, a z tych trzech wyników obliczana jest średnia arytmetyczna.
     5. Uczeń, który w II etapie konkursu ułoży kostkę Rubika w najkrótszym czasie przechodzi do trzeciego etapu konkursu i będzie reprezentował swoją szkołę w finale.
     6. Finał odbywa się w siedzibie Organizatora.
     7. Spośród wszystkich finalistów w trzecim etapie konkursu wyłaniana jest trójka uczniów z najlepszym (najkrótszym czasem) układania kostki – laureatów konkursu, którzy będą rywalizować ze sobą w ostatecznej rozgrywce. Na tym etapie uczestnicy układają kostkę trzy razy i z tych trzech wyników obliczana jest średnia arytmetyczna dla każdego ucznia.
     8. W ostatecznej finałowej rozgrywce trzech wyłonionych laureatów układa kostkę 5 razy. Najlepszy i najgorszy wynik czasowy są odrzucane, natomiast z pozostałych trzech wyników obliczana jest średnia arytmetyczna dla każdego ucznia. Na podstawie tych wyników spośród trójki laureatów wyłaniany jest laureat I, II i III miejsca.
      
     1. Nagrody i ogłoszenie wyników.
     Laureaci i finaliści otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie oraz przesłane do szkół laureatów.
     Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu finału tj. 17 kwietnia 2023 r. (Światowy Dzień Kostki Rubika) w siedzibie Organizatora. Uczestnicy zakwalifikowani w danej szkole macierzystej do finału są zobowiązani stawić się w dniu finału (na określoną przez Organizatora godzinę) wraz z nauczycielem – opiekunem w siedzibie Organizatora.
     1. Postanowienia końcowe.
      
     1. Wszystkie kwestie sporne nie uregulowane powyższym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
     2. Termin zgłaszania szkół do konkursu: 6 lutego 2023 r.
     3. Sposób zgłaszania uczestnictwa: drogą elektroniczną na adres a.rudzka@eduwarszawa.pl.
     4. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie e-mail zwrotny od Organizatora.
     5. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę i adres szkoły macierzystej oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, który będzie koordynował działaniami w ramach przeprowadzenia I i II etapu konkursu zgodnie z wytycznymi od Organizatora.
     6. Za bezpieczeństwo uczestnika finału odpowiada jego opiekun.
     7. Wszystkie szczegółowe informacje na temat konkursu będą przesyłane drogą elektroniczną bezpośrednio do nauczycieli – opiekunów w szkołach macierzystych.
     8. Udział uczniów w eliminacjach konkursowych jest dobrowolny.
     9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie oświadczenia (Załącznik nr 2) i przekazanie Organizatorowi w dniu konkursu 17.04.2023 r.
     Załącznik nr 2
     OŚWIADCZENIE
     rodzica /opiekuna prawnego
      Imię i nazwisko dziecka .............................................................................................................................
     Nazwa szkoły .............................................................................................................................................
     Adres szkoły ..........................................................................................................................................
     Klasa ..............
     Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego .......................................................................................
     Oświadczam, że:
     1) znam i akceptuję Regulamin Dzielnicowego Konkursu Mistrz Kostki Rubika;
     2) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w wyżej wskazanym Konkursie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 357 w Warszawie;
     3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwykłych mojego dziecka/podopiecznego do celów związanych z jego udziałem w Konkursie, w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, płeć, klasa, nazwa i adres szkoły, czas zdobyty w eliminacjach konkursowych wyrażony w minutach lub/i sekundach, fakt otrzymania tytułu laureata/finalisty (jeśli dotyczy);
     4) wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Organizatora informacji: Imię i nazwisko, czas uzyskany w Konkursie Mistrz Kostki Rubika podczas eliminacji wyrażony w minutach lub/i sekundach;
     5) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z udziałem mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie Mistrz Kostki Rubika w zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe;
     6) zapoznałam(-em) się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego (oraz moich) w związku z jego udziałem w Konkursie - zgodnie z art. 13 RODO.

     ……..….....................................................................
     Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

     Klauzula informacyjna
     Pamiętajmy, że jako obywatele UE mamy prawo do:
     1. Informacji i kopii danych.
     2. Sprostowania danych.
     3. Bycia zapomnianym.
     4. Ograniczenia przetwarzania (na czas wyjaśnienia i sprostowania).
     5. Przenoszenia danych (w momencie zmiany np. dostawcy usług). Sprzeciwu (gdy nie wyraziliśmy zgody na przetwarzanie naszych danych).
     Pozostałe informacje:
     6. Administrator danych osobowych: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 357 w Warszawie, ul. Zachodzącego Słońca 25, 01-496, e-mail: sekretariat.sp357@eduwarszawa.pl, telefon: (22) 487-12-12.
     7. Inspektor Ochrony Danych: Inspektor ochrony danych osobowych w SP 357: Sebastian Kępka;
     e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl

     8. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz w związku z podaniem informacji o jego wynikach.
     9. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do zakończenia czynności związanych
     z konkursem lub do wycofania zgody na ich przetwarzanie.

     10. Każda osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO – https://www.uodo.gov.pl/
     11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to warunek konieczny wzięcia udziału w konkursie.

      
    • więcej
    • Konkurs ortograficzny dla klas II - VIII

    • 05.10.2022 10:50
    • Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie na grę orograficzną dla klas II-VIII, którego organizatorem jest Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 20.
     Zgłoszenia udziału (Imię nazwisko klasa, praca indywidualna czy grupowa) prosimy przesłać do 10 października 2022 r. mail: A.Sulkowska@eduwarszawa.pl (szkolny koordynator Anna Sulkowska). Prace konkursowe należy złożyć w dniu 18 października 2022r. do gab. 42.
     Regulamin konkursu:
     REGULAMIN_konkursu_na_gre_ortograficzna_2022.doc
      
    • więcej