•  

     Misją Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie jest wszechstronny rozwój każdego dziecka na miarę jego możliwości, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym uczniom wsparcie na wszystkich płaszczyznach rozwoju, w tym również w zakresie edukacji kulturalnej.

     Szkolny Program Edukacji Kulturalnej SP 357 (SZPEK) jest jednym z elementów Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej (WPEK). Jest on skorelowany ze Szkolnym Programem Profilaktyczno – Wychowawczym. Odnosi się do Koncepcji Pracy Szkoły. Uwzględnia również realizację podstawy programowej.

     Główne cele Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej to:

     1. Kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych.

     2. Podnoszenie kompetencji kulturowych uczniów.

     3. Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

     4. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności i kreatywności twórczej uczniów.

     5. Wzmacnianie tożsamości narodowej i warszawskiej.

     Edukacja kulturalna w SZPEK określana jest jako działania podejmowane w następującym dziedzinach i sferach: muzycznej, teatralnej, tanecznej, plastycznej, filmowej, polonistycznej, czytelniczej, muzealnej oraz działań związanych z poznawaniem historii i zabytków Warszawy.

     Szkolny Program edukacji Kulturalnej realizowany jest poprzez:

     1. Kształcenie uczniów w obszarze kulturowym i artystycznym.

     2. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych.

     3. Przeprowadzanie wydarzeń oraz konkursów.

     4. Udział w akcjach propagujących czytelnictwo.

     5. Realizowanie projektów edukacji kulturalnej.

     6. Doskonalenie kadry nauczycielskiej z zakresu edukacji kulturalnej.

     7. Upowszechnienie własnych dobrych praktyk