• Rok szkolny 2022/2023

    • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023

     Szanowni Państwo,

     Serdecznie witam wszystkich naszych uczniów, w tym uczniów pochodzących z Ukrainy.

     Przed nami nowy rok szkolny 2022/2023 i udział Państwa dzieci w zajęciach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W tym roku szkolnym planujemy udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poniższych formach:

     zajęcia specjalistyczne - dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dzieci zakwalifikowanych przez specjalistów szkolnych na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i oceny efektywności prowadzonych zajęć w roku szkolnym 2021/2022 oraz zakwalifikowanych po przeprowadzonych we wrześniu obserwacjach pedagogicznych i działaniach diagnostycznych:

     • Trening Tomatisa,
     • Terapia metodą Biofeedback,
     • Terapia metodą Warnkego,
     • Zajęcia ćwiczące konwergencje gałek ocznych,
     • Trening Umiejętności Społecznych,
     • Terapia logopedyczna,
     • Terapia pedagogiczna,
     • Zajęcia integracji sensorycznej,
     • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
     • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
     • Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
     • Zajęcia rozwijające uzdolnienia,
     • Porady i konsultacje,
     • Warsztaty.

      

     Od 5 września br. będą prowadzone obserwacje pedagogiczne przez nauczycieli i specjalistów. Po dokonaniu obserwacji i wyłonieniu uczniów szczególnie uzdolnionych oraz tych, dla których wskazane będzie wsparcie rozwoju poprzez specjalistyczne działania, będą prowadzone działania diagnostyczne (m.in. diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, diagnozowanie logopedyczne, diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe, prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

     Na spotkaniach z wychowawcą w dniach 5-6 września 2022 r. otrzymają Państwo Informację dotyczącą prowadzenia obserwacji pedagogicznych i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole. Zapoznanie się z zawartymi w Informacji treściami jest niezwykle ważne, szczególnie w przypadku rodziców uczniów, którzy dołączyli do nowego zespołu klasowego oraz uczniów klas pierwszych.

     Jeśli Państwo nie wyrażają zgody na przeprowadzenie działań diagnostycznych prowadzonych po odbytych obserwacjach przez specjalistów i objęcie ewentualną pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie powyższych zajęć (w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby), bardzo prosimy o informację pisemną (w formie e-maila poprzez Librus lub pismo złożone w sekretariacie szkoły), skierowaną do wicedyrektora ds. wychowawczych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Powyższą informację należy złożyć do 6 września br.

     We wrześniu wychowawcy oraz specjaliści poinformują o zaplanowanych dla Państwa dzieci formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Po wyrażeniu przez Państwa pisemnej zgody (wychowawcy lub specjaliści przekażą druk Zgody) na zaproponowane formy pp-p, rozpoczną się zajęcia wspierające rozwój naszych uczniów.

     Bardzo się cieszymy na spotkania z Uczniami!!!

     Zapraszamy do współpracy, tak by oddziaływania specjalistów i nauczycieli oraz wysiłek dzieci przyniosły wspaniałe efekty terapeutyczne!

     Życzę dzieciom dużo sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym!

     Magdalena Tybuś

     wicedyrektor ds. wychowawczych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     wraz z członkami Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      

     Podstawa prawna:

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591, ze zm.).


      

     Zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

      

     Podstawa prawna:

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591, ze zm.).

      

     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu i szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu i szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i szkoły oraz w środowisku społecznym.

     Dla kogo pomoc psychologiczno – pedagogiczna

              Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności:

     1. z niepełnosprawności;
     2. z niedostosowania społecznego;
     3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
     4. z zaburzeń zachowania lub emocji;
     5. ze szczególnych uzdolnień;
     6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
     7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
     1. z choroby przewlekłej;
     2. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
     3. z niepowodzeń edukacyjnych;
     4. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
     5. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

     Diagnoza

     Przeprowadzana diagnoza w szkole ma na celu rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w oddziałach przedszkolnych i szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Podczas przeprowadzania diagnozy szkoła współpracuje z rodzicami, rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz poradniami, specjalistami i placówkami wskazanymi przez rodzica dziecka.

     Szkoła rozpoznaje potrzeby ucznia poprzez (diagnozuje):

     w oddziałach przedszkolnych:

     • obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
     • obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

     w szkole:

     • obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań;

     w oddziałach przedszkolnych i szkole:

     • prowadzenie badań (przesiewowych i pogłębionych) i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

     Jeśli mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziałach  przedszkolnych i szkole nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

     Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

      W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

     1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
     2. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
     3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
     4. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (terapia SI, terapia metodą Warnkego, Biofeedback, trening słuchowy Tomatisa);
     5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;
     6. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
     7. porad i konsultacji;
     8. warsztatów.

      Formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane,  zostają przekazane rodzicom uczniów.

     Dokumentacja psychologiczno – pedagogiczna

     Rodzice dzieci posiadających dokumentację psychologiczno-pedagogiczną (np. opinia psychologiczno-pedagogiczna, orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego, ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej, zaświadczenie lekarskie),  składają kserokopie wyżej wymienionej dokumentacji w sekretariacie szkoły. W okresie pandemii, wszelkie dokumenty przekazywane są za pomocą poczty elektronicznej lub wykorzystując skrzyneczkę w holu głównym (odpowiednio zabezpieczoną, z oddelegowanym jednym pracownikiem szkoły do zajmowania się tą dokumentacją).

     Dostarczenie wspomnianych dokumentów umożliwi objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz indywidualnymi możliwościami psychofizycznymi.

     Rodzice mogą wnioskować o wydanie opinii szkolnej o uczniu. W celu otrzymania opinii szkolnej o dziecku, rodzice składają wniosek do Dyrektora Szkoły o wydanie opinii.  Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej Szkoły w zakładce:  Dokumenty szkoły/wnioski. Wnioski są także dostępne w sekretariacie Szkoły. Opinię sporządza się w terminie do 14 dni, od dnia wpłynięcia wniosku.

     Dla ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną opracowuje się w szkole Kartę Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, zwaną KPPP. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się w szkole  Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, zwany IPET. Rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji swojego dziecka, opracowywanej na potrzeby organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców

     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w oddziałach przedszkolnych i szkole rodzicom uczniów polega na wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. Wszelkie materiały dydaktyczne, wskazówki do pracy z dziećmi, porady, informacje dotyczące form wsparcia, rodzice mogą znaleźć na stronie internetowej szkoły w zakładce: Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna/Akademia Rodzica.