•  

        KIEROWNIK ŚWIETLICY:

        mgr Jolanta Lisowska

        Czas przeznaczony na spotkania z Rodzicami Uczniów: 

        Dyżur kierownika: czwartek, godz. 16.00 – 17.00

      

     ***********************************************************************************************************************************

     Drogie Dzieci!

     Od poniedziałku 18 stycznia powróciliśmy, do tradycyjnego nauczania. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo oczekiwaliśmy na przywrócenie zajęć stacjonarnych, na możliwość rozmowy i zabawy z rówieśnikami, nawet
     w ograniczonym wymiarze. Wiemy już, że sytuacja zagrożenia epidemiologicznego niesie ze sobą wiele ograniczeń - nie wolno przytulić kolegów i koleżanek na powitanie, dzielić się śniadaniem, pożyczać swoich przyborów, częstować słodyczami lub owocami, nie wolno udać się   z klasą do na wycieczkę ,  do kina czy muzeum.

     Bardzo prosimy, przypominajmy sobie nawzajem dlaczego tak się dzieje. Mówimy w domu i w szkole o konieczności zachowania reżimu sanitarnego i dystansu wobec innych osób.

     Obowiązują Was następujące zasady i zalecenia dotyczące higieny i bezpieczeństwa:

     • Wchodzenie do szkoły wyłącznie z osłoną ust i nosa;
     • Mycie i dezynfekcja rąk po wejściu;
     • Poruszanie się w przestrzeniach wspólnych z osłoną ust i nosa;
     •  Zachowywanie dystansu w stosunku do dorosłych i dzieci (co najmniej 1,5 metra);
     • Zakaz przynoszenia zabawek z domu do świetlicy szkolnej;
     • Z uwagi na zaistniałą sytuację ilość zabawek w świetlicy jest mocno ograniczona – wykorzystujecie  plastikowe klocki z uwagi na konieczność dezynfekcji oraz  materiały plastyczne jednorazowego użytku i tylko indywidualnie, bez tradycyjnego wzajemnego pożyczania i udostępniania sobie.

      

     Organizacja pracy stołówki szkolnej

     • Przed wyjściem do stołówki podczas przerwy obiadowej oraz po powrocie dzieci myją ręce;
     • Do stołówki dzieci udają się pod opieką nauczyciela zgodnie
       z opracowanym harmonogramem;
     • W stołówce zajmują miejsca zgodnie ze wskazówkami nauczyciela zachowując konieczny dystans (odstęp między Wami -  jednego miejsca);
     • Ze względów sanitarnych w szkole nie ma możliwości zakupu jedzenia
       i wody. Prosimy, aby dzieci przychodziły na zajęcia z zapasem napoju
       i drugim śniadaniem;

      

     UWAGA! Kochani!
     Wiemy, że nie jest nam łatwo, ale główki do góry!

     Wasze Panie w świetlicy dołożą wszelkich starań, abyście się nie nudzili i w miłej atmosferze spędzali czas po lekcjach.

     Możecie przynosić z domu własne książki, komiksy, kolorowanki oraz przybory plastyczne. A w słoneczne dni, pozbawione smogu w powietrzu,  będziemy wychodzić  na dwór, aby trochę się poruszać i nie tracić wspanialej kondycji!

      

     ***********************************************************************************************************************************************

     Sposób zapisania dziecka do świetlicy szkolnej :

     Rodzice, którzy deklarują chęć zapisania dziecka do świetlicy szkolnej, zobowiązani są do wypełnienia deklaracji świetlicowej, którą otrzymują na początku roku szkolnego od wychowawcy klasy lub w gabinecie nr 30, lub w sekretariacie szkoły, lub nauczyciela – wychowawcy świetlicy.

      

     OGÓLNE CELE I ZAŁOŻENIA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU 2020/2021

     Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom uczęszczającym do świetlicy dobrze zorganizowanej opieki zarówno przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi jak i po ich zakończeniu.

     Założenia organizacyjne:

     Opieką wychowawczą objęci są wszyscy chętni uczniowie klas 1-3 SP nr 357 oraz, w szczególnych przypadkach, uczniowie klas starszych.

     Uczniowie mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 – 17.30 każdego dnia funkcjonowania szkoły.

      

     Zadania wychowawców w świetlicy szkolnej wynikające z celów działania świetlicy szkolnej:

     · Organizowanie uczniom pomocy w nauce, tworzenie im warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia.

     · Przeprowadzanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach świetlicowych i na świeżym powietrzu ( tereny sportowo – rekreacyjne należące do SP nr 357) mających na celu prawidłowy i harmonijny rozwój fizyczny.

     · Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.

     · Organizowanie zajęć mających na celu lokalizację i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Prowadzenie zajęć artystyczno – technicznych.

     · Tworzenie uczniom warunków do uczestnictwa w kulturze - organizowanie kulturalnych form rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.

     · Rozwijanie u uczniów samodzielności, społecznej aktywności i rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów. Rozwijanie w nich umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy w praktyce.

     · Kształtowanie u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym, profilaktyka zachowań uważanych za niebezpieczne).

     · Współpraca z rodzicami dzieci , nauczycielami i wychowawcami klas oraz ze środowiskiem lokalnym szkoły.

     · Zapewnianie uczniom opieki podczas spożywania posiłków.

     · Dbałość o estetykę i wizerunek pomieszczeń świetlicowych.

     · Kształtowanie wśród rodziców uczniów oraz w środowisku lokalnym pozytywnej opinii o działaniu świetlicy szkolnej na bazie własnej codziennej pracy i zaangażowania.