•     ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2022 r.

      

     Zajęcia świetlicowe w SP nr 357 odbywają się w salach świetlicowych lub w innych salach,do tych zajęć przeznaczonych.

     1. Zajęcia świetlicowe będą się odbywały jak najczęściej na świeżym powietrzu ( teren przyszkolny i szkolny– rekreacyjno – sportowy).

     2. W czasie zajęć świetlicowych uczniowie korzystają wyłącznie ze swoich przyborów szkolnych i nie wymieniają się nimi.

     3. Środki do dezynfekcji rąk są umieszczone w salach świetlicowych w sposób umożliwiający do nich stały i łatwy dostęp pod nadzorem opiekunów.

     4. Pomieszczenia świetlicowe są wietrzone nie rzadziej niż jeden raz na godzinę.

     5. Wychowawcy podczas zajęć z dziećmi organizują takie gry i zabawy, podczas których jest zachowywany dystans społeczny.

     6. W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania przez dzieci z prywatnych zabawek i niepotrzebnych w szkole przedmiotów. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi zakaz ten nie obowiązuje z zastrzeżeniem, iż uczniowie ci nie mogą wymienionych wyżej przedmiotów udostępniać innym dzieciom.

     7. W salach świetlicowych pozostają do użytku jedynie te przedmioty, które można bez ograniczeń poddawać codziennej dezynfekcji zgodnie z oddzielnymi ustaleniami. Pozostałe przedmioty są usunięte.

     8. Rodzice uczniów zapisywanych do świetlicy szkolnej zapoznają się z procedurami obowiązującymi w czasie epidemii na jej terenie i potwierdzają to pisemnie na karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.

     9. Bezpośredni nadzór nad pracą świetlicy szkolnej oraz przestrzeganiem niniejszej procedury sprawuje kierownik świetlicy szkolnej odpowiadający służbowo za jej funkcjonowanie przed Dyrektorem Szkoły.

      

     „Zasady zachowania Dzieciaków – Świetliczaków”

      

     1. Po wejściu do sali świetlicowej odkładamy plecaki na wskazane  miejsce i siadamy w kręgu czekając na odczytanie listy obecności.
     2.  Przebywając pod opieką nauczycieli-  wychowawców  w świetlicy, nie  wychodzimy z sal świetlicowych bez ich pozwolenia.
     3.  Nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na  szkolnym placu zabaw.
     4. W kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi używamy  form grzecznościowych takich jak:  dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
     5. Zawsze pamiętamy o obowiązującej nas zasadzie: gdy mówi osoba, której udzielono głosu  -  uważnie słucham, nie przerywam, gdy ja mam głos  - oczekuję od innych  wysłuchania mnie.
     6. W świetlicy każdy ma prawo w sposób kulturalny i nie obrażający nikogo, przedstawić swoje zdanie,  ocenę            i opinię.
     7. Gdy wymaga tego sytuacja,  pomagamy sobie wzajemnie.
     8. Zgłaszamy nauczycielom – wychowawcom świetlicy wszelkie problemy i zjawiska , które nas dotyczą
      i niepokoją.
     9. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas organizowanych zajęć świetlicowych 
     10.  W czasie odrabiania prac domowych zachowujemy się tak, aby nie przeszkadzać innym.
     11. Wszyscy razem dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.
     12. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy sale świetlicowe.
     13. Spełniamy prośby i polecenia wychowawców.
     14. Przed posiłkiem myjemy ręce. Podczas spożywania posiłków zachowujemy się zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrego wychowania.
     15. Podczas przebywania w świetlicy pamiętamy o zachowaniu  bezpieczeństwa własnego  oraz koleżanek                  i kolegów.
     16. Przed wyjściem ze świetlicy do domu lub na zajęcia lekcyjne żegnamy się
      z nauczycielem  - wychowawcą świetlicy.