• Master Chef Junior - podsumowanie I edycji 

     Galeria >>>>> zobacz

     **************************************************************************************************************************************************

     ABC talentów "Nowe kolory" >>>>> prezentacja-_uczen_zdolny.pdf

     ***************************************************************************************************************************************************

     Kluczowymi wartościami w Szkole Podstawowej nr 357 są kwestie związane
     z rozwojem dziecka. Każdemu  dziecku
     stwarzamy  możliwości wszechstronnego rozwoju na miarę jego możliwości. Wspieramy w naszych uczniach poczucie własnej wartości
     i pokazujemy im jak czerpać radość z własnej edukacji, a w przyszłości także z własnej pracy.

     Wczesne wykrywanie uzdolnień u dzieci jest jednym z głównych zadań szkoły. 

     Dostrzegając potrzebę pracy z uczniem zdolnym, nasza szkoła uchwałą Rady Pedagogicznej ustanowiła rok szkolny 2020/2021 - Rokiem Odkrywania Talentów. W szkole realizowane są także kolejny już rok zadania Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych "Wars i Sawa". Od roku szkolnego 2016/2017 realizujemy Program Wars
     i Sawa, za który otrzymaliśmy certyfikat szkoły wspierającej uzdolnionych.   Program ten kreśli nowy obraz polskiej szkoły - przyjaznej, twórczej, tolerancyjnej i  otwartej na innowacyjne działania. Chcielibyśmy, aby proces nauczania - uczenia się sprzyjał naszym uczniom we wszechstronnym rozwoju i podejmowaniu twórczej aktywności przez całe życie. 

     W celu realizacji powyższej wizji nasza szkoła przyjęła następującą definicję ucznia uzdolnionego: „Każdy człowiek rodzi się zdolny. Posiada określone cechy osobowości umiejętności, zainteresowania i zdolności. Ma możliwości twórcze, które szkoła wspiera, rozwija i pielęgnuje. Wszystkie osiągnięcia ucznia, zgodne z jego potrzebami
     i możliwościami, uznajemy za jego sukces”
      .

     Niniejsza definicja jest kompatybilna z misją i wizją naszej szkoły: 

     Naszą misją jest Słoneczna Szkoła, która będzie uważana za miejsce radosnego rozwoju, a prowadzone w niej działania edukacyjne będą dla naszych uczniów niezapomnianą, ciekawą, pełną wrażeń podróżą w świat nauki i zabawy”. 

     Nasza wizja – Chcemy, aby nasza szkoła była placówką z własnym, rozpoznawalnym obliczem.  W  związku z tym w najbliższej przyszłości podejmiemy starania, aby nadać jej oficjalnie nazwę "Słoneczna". Jesteśmy przekonani, że pozwoli to nie tylko jeszcze bardziej zintegrować społeczność naszej szkoły, ale dodatkowo stworzyć silną rozpoznawalną w środowisku lokalnym i warszawskim markę edukacyjną”. 

     Przyjęta przez naszą szkołę definicja ucznia uzdolnionego jest również spójna ze specyfiką środowiska,  z jakiego pochodzą nasi uczniowie. 

     Cechy charakterystyczne środowiska lokalnego to: dynamiczny rozwój, znaczny napływ mieszkańców, bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura, bogata oferta obiektów rekreacyjnych, sportowych, usługowych   i handlowych, stopniowy wzrost liczby placówek kulturalno-oświatowych. 

     Bardzo istotne dla naszej szkoły jest dążenie do integracji ze środowiskiem lokalnym.  W tym celu kadra pedagogiczna podejmuje różnorodne inicjatywy. Podejmowane działania mogą ulegać modyfikacjom,
     w zależności od rozwoju sytuacji zdrowotnej kraju.

      

     Harmonogram działań w roku szkolnym 2020/2021, poniżej:

      

     L.p

     Rodzaje działań

     Termin realizacji

     Osoby odpowiedzialne

     1.

     Rok szkolny 2020/2021 - Rokiem Odkrywania Talentów.  Wprowadzenie nowych działań ukierunkowanych             na wytypowanie uczniów przejawiających

     uzdolnienia w różnych dziedzinach,           ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

     cały rok szkolny

     specjaliści/

     Zespół Wspierania

     Uzdolnionych

     1.

     Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów przejawiających uzdolnienia, zgodnie z potrzebami.

     wrzesień

     nauczyciele

     2.

     Poszerzanie wiedzy rodziców na temat zagadnienia uzdolnień i jej specyfiki poprzez cykliczne prezentacje, referaty na zebraniach klasowych, spotkania pedagogizujące.

     dwa razy

     w roku szkolnym

     specjaliści/

     wychowawcy/

     Zespół Wspierania

     Uzdolnionych

     3.

     Systematyczna identyfikacja uzdolnień wśród uczniów, w tym diagnozy w klasach I.

     na bieżąco

     wychowawcy kl. I/

     Zespół Wspierania

     Uzdolnionych

     4.

     Budowanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pracy
     z
     uczniem uzdolnionym poprzez
     organizację różnych form doskonalenia

     zawodowego.

     co najmniej raz

     w roku szkolnym

     zaproszeni specjaliści

     5.

     Systematyczna współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 20 oraz instytucjami zewnętrznymi.

     na bieżąco

     Zespół Wspierania

     Uzdolnionych/

     wychowawcy

     6.

     Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych w środowisku szkolnym oraz lokalnym.

     na bieżąco

     Zespół Wspierania

     Uzdolnionych/

     wychowawcy

     7.

     Gromadzenie wg potrzeb pomocy dydaktycznych, multimedialnych, sprzętu oraz aktualizowanie szkolnej biblioteki
     w literaturę dotyczącą
     zagadnienia uzdolnień.

     na bieżąco

     Nauczyciele bibliotekarze

     Zespół Wspierania

     Uzdolnionych/

      

     8.

     Systematyczna analiza oraz aktualizacja zgromadzonej dokumentacji o uczniach uzdolnionych.

     na bieżąco

     wychowawcy/

     Zespół Wspierania

     Uzdolnionych

     9.

     Rozwijanie zainteresowań kulinarnych „Master Chef”.

     grudzień

     specjaliści/

     Zespół Wspierania

     Uzdolnionych

      

     9.

     Promowanie uzdolnień wśród uczniów poprzez zorganizowanie „Mam Talent”.

     kwiecień

     specjaliści/Zespół Wspierania

     Uzdolnionych

      

     10.

     Program „Edusensus Każdy uczeń to uczeń zdolny”. Wspieranie twórczych
     i kreatywnych postaw uczniów poprzez prowadzeni cyklicznych zajęć dla dzieci przejawiających ponadprzeciętną ciekawość świata.

      

     na bieżąco

     specjaliści/

     wychowawcy I-III/

     Zespół Wspierania

     Uzdolnionych

     11.

     Udział wybranych klas w Festiwalu Nauki. Misją Festiwalu jest upowszechnianie nauki. Festiwal daje każdemu możliwość obcowania z nauką, poznawania jej metod i dorobku, zachęca do pogłębiania wiedzy.

     na bieżąco

     specjaliści/nauczyciele

     10.

     Ewaluacja realizowanych zadań
     w
     zakresie wspierania uzdolnień wśród
     uczniów.

     maj/czerwiec

     Zespół Wspierania

     Uzdolnionych

      

     Emilia Katarzyńska
     Przewodnicząca Zespołu Wspierania Uzdolnień
     wraz z członkami Zespołu