• RAMOWY RYTM DNIA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH 5 - 6 LATKI

     7:00 – 7:45

     Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawa indywidualna i zespołowa, słuchanie czytanych utworów literatury dziecięcej, prace porządkowe.

     7:45 - 8:00

     Zabawy ruchowa z określonym elementem ruchu

     8:15 – 8:30

     Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

     8:30 – 9:00

     Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, uczenie dzieci samodzielności.

     9:00 – 9:30

     Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych
     i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką
     i literaturą.

     9:30 – 10:00

      Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe integrujące grupę. Oglądanie i czytanie książek.

     10:00 – 10:30

     Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Utrwalanie poznanych treści programowych, praca indywidualna, praca dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i  gry językowe. Udział dzieci w zajęciach: umuzykalniających, z j. angielskiego (w zależności o dnia tygodnia). Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, obserwacja pedagogiczna.

     10:45 – 11:45

     Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,  spacery i wycieczki. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela z całą lub w małych grupach, zabawy na sprzęcie terenowym (w przypadku niesprzyjającej aury – gry
     i zabawy ruchowe w salach). Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.
     Nauka zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku,
     w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

     11:45 – 12:00

     Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku

     12:00 – 12:30

     Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami

     12:30 – 14:45

     Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela  oraz podejmowane
     z inicjatywy dzieci. Stwarzanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział
     w zajęciach dodatkowych. Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu.

     14:45-15:00

     Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku

     15:00-15:30

     Podwieczorek – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami

     15:30-17:00

     Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali, utrwalenie poznanych treści, zabawa dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna.