• Zajęcia rewalidacyjne

      

      ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

     Termin rewalidacja pochodzi od łacińskich słów  re– znów, validus– mocny.
     Oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności. Rewalidacja to stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

      

     CELE ODDZIAŁYWAŃ REWALIDACYJNYCH:

     • rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych
      i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu. Oznacza przywrócenie człowiekowi możliwie pełnej i samodzielnej sprawności funkcjonowania w środowisku

      

     Rewalidacja jest procesem dydaktyczno- wychowawczo- terapeutycznym z zaplanowanymi celami dostosowanymi indywidualnie dla każdego ucznia ze względu na ogromną różnorodność zaburzeń.

      

     GŁÓWNE KIERUNKI ODDZIAŁYWAŃ REWALIDACYJNYCH TO:

     • stymulowanie (dynamizowanie) rozwoju,
     • kompensowanie czyli wyrównywanie przez zastępowanie,
     • korygowanie zaburzonych funkcji,
     • optymalne usprawnianie, szczególne rozwijanie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone.

      

     ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH:
     •  Stworzenie warunków poczucia bezpieczeństwa, życzliwej pomocy;
     •  Kształtowanie pozytywnej atmosfery;
     •  Dostosowanie rodzaju prowadzonych zabaw i ćwiczeń do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości dziecka;
     •  Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych;
     •  Mobilizowanie dziecka do samodzielności i aktywności;
     •  Pobudzanie motywacji i chęci do wysiłku poprzez stosowanie różnorodnych i ciekawych ćwiczeń;
     •  Dostosowanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka;
     • Stworzenie odpowiednich warunków oraz maksymalne wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka do usprawniania zaburzonych funkcji.