• Regulamin terapii

    •  

      

     Regulamin terapii EEG-Biofeedback

      w Szkole Podstawowej nr 357 w Warszawie

     §1

     1. Zajęcia terapii metodą Biofeedback odbywają się na terenie Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie i są bezpłatne.

     § 2

     1. Z treningów Biofeedback korzystać mogą uczniowie, u których rozpoznano:
     1. trudności w koncentracji uwagi i pamięci
     2. trudności w procesie uczenia się
     3. nadpobudliwość psychoruchową
     4. problemy z kontrolą emocji.

     § 3

     1. Podstawę zakwalifikowania ucznia do terapii stanowią dokumenty złożone w sekretariacie szkoły lub   przesłane skany dokumentów na adres szkoły: sekretariat.sp357@eduwarszawa.pl
     • wniosek rodzica/prawnego opiekuna o kwalifikację do treningu EEG-Biofeedback na terenie Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie
     • zaświadczenie neurologa o braku przeciwskazań do terapii Biofeedback (wydane nie później niż pół roku przed złożeniem wniosku)
     • kopię opinii lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w przypadku, gdy zamieszczone są w niej zalecenia do terapii Biofeedback).
     1. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do terapii podejmują terapeuci Biofeedbacku.
     2. O kolejności rozpoczęcia terapii decyduje data zgłoszenia oraz możliwości organizacyjne szkoły w zakresie prowadzenia treningu Biofeedback.
     3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania terapeutów o:
     • ewentualnym przyjmowaniu przez dziecko medykamentów, suplementów mogących wpływać na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego
     • innych formach terapii, w których aktualnie uczestniczy dziecko
     • każdorazowej nieobecności dziecka.

     § 4

     1. Zajęcia mają charakter indywidualny i odbywają się raz w tygodniu.
     2. Przewiduje się, że czas trwania sesji treningowej wynosi 45 minut.
     3. Terapia obejmuje minimum 10 sesji – ostateczna ilość sesji uzależniona będzie od wyników terapii oraz od możliwości i potrzeb ucznia.
     4. W sesji treningowej biorą udział dzieci zdrowe bez objawów infekcji.
     5. W przypadku spóźnienia sesja nie zostanie przedłużona ani odrobiona w innym terminie.
     6. Sesje treningowe będą odbywać się w dniach pracy dydaktycznej szkoły.
     7. W przypadku nie podejmowania przez dziecko współpracy lub zachowania uniemożliwiającego prowadzenie treningu, terapeuta może zakończyć proces terapeutyczny.