•  Zasady kwalifikacji oraz regulamin uczestnictwa

     w treningu uwagi  słuchowej metodą

     prof. A. Tomatisa

     w SP 357

      

      

     1. Trening uwagi słuchowej odbywa się w Szkole Podstawowej nr 357 w Warszawie, przy ulicy Zachodzącego Słońca 25 ( w gabinecie nr 42 na parterze budynku szkoły ).
     2. W treningu mogą brać udział uczniowie SP 357 oraz dzieci  i młodzież z dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
     3. Udział w treningu jest bezpłatny.
     4. Trening terapii słuchowej A. Tomatisa jest metodą audio-psycho-fonologiczną
      i skierowany jest do uczniów, u których zdiagnozowano zaburzenia przetwarzania słuchowego. Jest to terapia mająca na celu  poprawę możliwości edukacyjnych, komunikacyjnych oraz społecznych dzieci.
     5. W terapii mogą brać udział dzieci od 5 roku życia.
     6. Podstawą do kwalifikacji  będą dzieci posiadające orzeczenia lub opinie (z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ) zawierające zalecenia o potrzebie treningu słuchowego.
     7. Dzieci z epilepsją mogą rozpocząć trening po przedstawieniu informacji o braku przeciwskazań od lekarza neurologa.
     8.   Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników treningu jest przesłanie   skanów poniższych dokumentów na jeden z podanych adresów mailowych:  A.Sulkowska@eduwarszawa.pl lub MTybus@eduwarszawa.pl lub pozostawienie dokumentów w skrzynce podawczej w holu szkoły.

              Wymagane dokumenty:

     • opinia lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
     •  ze stwierdzonymi zaburzeniami przetwarzania  słuchowego
     • podpisana deklaracja uczestnictwa w treningu A. Tomatisa
     • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
     •  na potrzeby terapii
     • wypełniony arkusz obserwacji dziecka.
     1.  Treningi będą odbywać się w dwóch możliwych terminach.
     2.  Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest badaniami: uwagi słuchowej zewnętrznej
      i wewnętrznej, dyskryminacji wysokości dźwięków, lateralizacji.
     3.  Terapia tzw. fazy pasywnej podzielona jest na 1,5 godzinne sesje. W ciągu  dnia    uczestnik odbywa jedną sesję.
     4.  O okresie trwania treningu decyduje terapeuta ( m. in. na podstawie wyników   testu uwagi słuchowej ) – standardowo jest to 30 sesji.
     5.   W przypadku spóźnienia sesja nie zostanie przedłużona, zakończy się  zgodnie
      z harmonogramem.
     6.  W gabinecie obowiązuje zmiana obuwia.
     7.  W trakcie sesji uczestnicy nie spożywają posiłków ani napojów.
     8.  W uzasadnionych przypadkach zakłócania przebiegu treningu przez dziecko,      rodzic/opiekun prawny zostanie poproszony o towarzyszenie dziecku podczas sesji.
     9.  Za umyślne zniszczenie sprzętu lub wyposażenia gabinetu przez dziecko, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
     10.  Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do informowania terapeuty o nieobecności dziecka oraz o zdarzeniach mogących zakłócać udział dzieckaw treningu.
     11.  Rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o kontaktowanie się z terapeutami w sposób
      i terminach podanych na stronie internetowej szkoły w zakładce TRENING SŁUCHOWY TOMATISA – Terapeuci.
     12.  Skreślenie dziecka z listy treningu słuchowego następuje w przypadku:- nie dostarczenia lub odmowy podpisania przez rodziców/opiekunów   prawnych        dokumentów  warunkujących rozpoczęcie terapii;
     • dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności;
     • powtarzających się spóźnień;
     • zachowania dziecka, które zakłóca przebieg sesji i utrudnia korzystanie
     •  z treningu innym uczestnikom;
     • odmowy uczestnictwa w proponowanych przez terapeutów terminach.

     W przypadku powtarzających się nieobecności trening nie zostanie wydłużony, sesje zostaną utracone.

      Rodzic/opiekun prawny może z powodów osobistych zrezygnować z udziału dziecka
     w terapii. Informuje o tym terapeutę w formie pisemnej.