• Akcja i konkurs "MAM PRAWO"

     Z okazji przypadającej w tym roku 30 rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji  o Prawach Dziecka, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ogłosiła akcję i zarazem  konkurs na NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ EDUKACYJNĄ ADRESOWANĄ DO DZIECI i związaną z poszanowaniem prawa dzieci do życia bez przemocy.

      NASZA SZKOŁA PRZYSTĄPIŁA DO AKCJI.

     Celem akcji było zorganizowanie przedsięwzięć/wydarzeń edukacyjnych dla dzieci związanych  tematycznie z przestrzeganiem w placówce praw dziecka, a w szczególności z poszanowaniem prawa do życia bez przemocy. W akcji wzięli udział nauczyciele, specjaliści, wolontariat, biblioteka szkolna, rodzice oraz uczniowie naszej szkoły.

      

     AKCJA "MAM PRAWO" ZAKOŃCZONA SUKCESEM - WYGRANA

     Z wielką przyjemnością informujemy, że Kapituła Konkursu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wyłoniła trzy najlepsze inicjatywy edukacyjne związane z realizacją prawa dzieci do życia bez przemocy „Mam prawo". Wśród nich znalazła się nasza szkoła, która wygrała za inicjatywę pn. „Mam PRAWO, PRAWO masz i TY – PRAWO mamy MY!”  . Głównymi koordynatorami akcji w szkole była pani Dorota Guba i pani Beata Fus-Grzymkowska. Do akcji włączyli się również wolontariusze pod opieką pani Moniki Wilczyńskiej oraz chętni nauczyciele.

     W ocenie zgłoszonych do konkursu inicjatyw wzięto pod uwagę przede wszystkim: wartość merytoryczną, zgodność z tematyką przewodnią i pomysłowość, ale także skład zespołu organizatorów/realizatorów, zasięg działań edukacyjnych oraz inne, indywidualnie docenione przez członków kapituły, wartości.

     WYGRANĄ SĄ pokazowe zajęcia profilaktyczne na wybrany temat z dziećmi prowadzone przez profesjonalistów z zewnątrz.

     PODSUMOWANIE AKCJI  RELACJA 

     Akcja, a zarazem projekt został przeprowadzony pod hasłem:

     „Mam PRAWO, PRAWO masz i TY – PRAWO mamy MY”!

     W szkole podstawowej nr 357 nauczyciele bibliotekarze przeprowadzili zajęcia z uczniami w ramach akcji „ Mam prawo”. 

     Uczniowie klas pierwszych  wzięli udział w zajęciach, których tematem było „Dobrze zrobisz, mówiąc o tajemnicach które cię niepokoją”. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z takimi pojęciami jak: zła i dobra tajemnica, a także zaufany dorosły. Celem przeprowadzonej lekcji było wyposażenie dzieci w wiedzę kiedy należy zdradzić tajemnicę, aby zapobiec czyjejś krzywdzie. Prowadzący czytali tekst przedstawiający różne historie, następnie dzieci musiały wskazać czy jest to dobry czy zły sekret. Uczniowie podczas burzy mózgów zastanawiali się, jak należy postąpić w danej sytuacji. Zajęcia poruszyły ważny temat, kim jest „zaufany dorosły” a także jak rozpoznać osobę, której można się zwierzyć. Dzieci wskazywały komu mogą zaufać w najbliższym otoczeniu, a komu w szkole. Uczniowie dowiedzieli się czym zajmuje się rzecznik praw ucznia oraz rzecznik praw dziecka. Temat okazał się bardzo ciekawy dla dzieci. Chętnie brały udział w zajęciach i wykazały się dużą wiedzą. Bardzo ważne są rozmowy z uczniami na temat sekretów. Powyższe działania pomagają uchronić dzieci przed wykorzystywaniem czy zastraszaniem ze strony innych. Dzieci muszą wiedzieć, że są osoby w ich otoczeniu które pomogą im w razie problemów. Warto wskazać uczniom, że nie są sami i zawsze mogą prosić  o pomoc.

     Kolejnymi zajęciami, które odbyły się w szkolnej bibliotece była lekcja poruszająca zagadnienia dotyczące praw dziecka. Do wspólnej rozmowy zaproszona zostały uczniowie z klas drugich i trzecich, którzy wykazali się dużą znajomością tematu.

     Podczas lekcji poruszone zostały takie zagadnienia jak: tolerancja, życie bez przemocy i agresji, stereotypy  i uprzedzenia. Uczniowie układali definicje, pozwalające wyjaśnić te trudne kwestie. Do przeprowadzenia zajęć wykorzystane zostały rymowane hasła, stworzone przez uczniów. Pomogły one zapamiętać jakie prawa mają dzieci. Przybliżona została postać Janusza Korczaka, a także dzieci wysłuchały wiersza pt. „ Prawa dziecka”. W celu podniesienia atrakcyjności zajęć użyte zostało „ Szkolne koło fortuny”, na którym umieszczone zostały hasła: godność, tolerancja, bezpieczeństwo, uprzedzenie, wolność, wyznanie, edukacja, prywatność itd. Wybrane dzieci mogły zakręcić kołem, po wylosowaniu hasła należało krótko wyjaśnić to pojęcie. To zadanie pozwoliło utrwalić zdobyty podczas pogadanki materiał. Bardzo ważne jest, aby dzieci miały świadomość tego, że każde z nich ma prawa, nie zależnie od kolory skóry czy pochodzenia. Od nas dorosłych zależy czy nauczymy dzieci być tolerancyjnymi aby potrafili szanować siebie i innych. Takie zajęcia pokazują, jak ważna jest rola szkoły          w przekazywaniu istotnych wartości.

     W ramach akcji " Mam prawo" prowadzonej w naszej szkole nauczyciele bibliotekarze przygotowali dodatkowe zadania dla uczniów. Jednym z nich była wykreślanka, w której należało znaleźć ukryte słowa: konstytucja, prawa dziecka, wolność, rodzina, życie, prywatność, tożsamość, rozwój, rzecznik, konwencja, równość, człowiek, szacunek, ochrona, edukacja, dziecko. Kolejnym niespodzianką była krzyżówka, której rozwiązaniem było " prawa dziecka". Uczniowie chętnie przychodzili do biblioteki i wypełniali przygotowane dla nich zagadki.

     W ramach akcji zostały również przeprowadzone zajęcia profilaktyczne w klasach starszych prowadzonych przez pedagogów i psychologów.

     W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka, wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu SP nr 357 pod opieką pani Moniki Wilczyńskiej przygotowali i zaprezentowali swoim koleżankom i kolegom  inscenizację słowno - muzyczną pt: ,, Mamy swoje prawa!" . W kilku słowach przypomnieli historię powstania i przyjęcia  Konwencji Praw Dziecka w Polsce, zwrócili uwagę dzieci na znajomość przysługujących im praw, ale także obowiązków wynikających z roli ucznia, dziecka rodziców, Polaka i człowieka.  Wolontariusze przypomnieli również wszystkim zgromadzonym postać Janusza Korczaka- prekursora walki o prawa dziecka. Uroczystość okraszona była dużą dawką pięknych, dobranych tematycznie piosenek, które porwały młodą publiczność do wspólnego śpiewania.


     Warsztaty profilaktyczne dla klas V-VI


     Warsztaty dla klas IV przeprowadzone przez Stowarzyszenie Epsilon Plus XI 2018 r

      

         

     Program Profilaktyczno - Wychowawczy Epsilon powstał jako efekt 15 lat pracy, doświadczeń i rozwoju trenerów Centrum Edukacji i Profilaktyki oraz Stowarzyszenia Epsilon. W 2013 roku otrzymał on ogólnopolską rekomendację sygnowaną przez:

     - Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
     - Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
     - Ośrodek Rozwoju Edukacji
     - Instytut Psychiatrii i Neurologii
     - Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (2006).

     Program realizowany jest w oparciu o metody aktywnego uczestnictwa, w szczególności techniki narracyjne takie jak drama brytyjska. Metody dramowe uznawane są za jedne z najbardziej efektywnych form pracy z grupą. Polegają one na głębokim wprowadzeniu i zaangażowaniu uczestników zajęć w "profilaktyczną historię", umożliwieniu bezpośredniego doświadczenia emocji, z nią związanych, wytworzeniu "empatii" dla bohaterów "dramowej historii" i doprowadzenie do faktycznej zmiany postaw młodych ludzi wobec danego problemu, dokonującej się poprzez indywidualne doświadczenie każdego z uczestników zajęć.

     Podstawowym celem zrealizowanego w naszej szkole programu było:

     - rozwijanie umiejętności efektywnego komunikowania się,
     - rozwijanie umiejętności udzielania pozytywnych informacji,
     - wzrost gotowości do udzielania wsparcia i pomocy innym,
     - wzmacnianie poczucia własnej wartości,
     - kształtowanie pozytywnej hierarchii wartości,
     - ułatwianie radzenie sobie z sytuacjami trudnymi i stresowymi,
     - kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy,
     - budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych,
     - rozwój umiejętności współdziałania w grupie,
     - wzrost poziomu integracji w zespole klasowym.
     GALERIA >>>>> zobacz

     Warsztaty profilaktyczne "Odpowiedzialność prawna nieletnich"

      

     GALERIA >>>>> zobacz


     Warsztaty dla uczniów prowadzone przez Fundację Farma Jednorożec

     W ramach zajęć lekcyjnych 22.09. 2017r. w klasach 3d, 2e, oraz  26.09.2017r. w klasach 4g, 5a zostały przeprowadzone z uczniami warsztaty dotyczące  programu realizowanego w placówkach oświatowych jako elementu całorocznej pracy profilaktycznej lub socjoterapeutycznej pt: „ODNALEŹĆ SIEBIE – ŚRODOWISKO A JA”.

     W warsztatach można było zdobyć wiedzę z zakresu:

     • radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
     • rozwiązywania konfliktów;
     • panowania nad swoimi emocjami;
     • metod relaksacyjnych i rozładowania napięcia;
     • umiejętności komunikacji;
     • prawidłowych relacji z innymi.
       

     WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII >>>>> ZOBACZ

     Warsztaty profilaktyczne „CUKIERKI” zostały przeprowadzone przez Fundację Homo Homini dla dzieci z grup przedszkolnych „0”, ich rodziców i nauczycieli

      

     29.09.2017r. oraz 02.10. 2017r. dzieci wzięły udział w zajęciach warsztatowych w ramach realizacji programu profilaktycznego „Cukierki”.

     Program profilaktyczny „CUKIERKI” oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

     Celem programu było:

     - przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
     - umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi;
     - rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
     - wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
     - nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;
     - kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
     - nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
     - rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.

     Podczas zajęć wykorzystane zostały metody aktywizujące tj. wspólna lektura bajki "Cukierki" i praca z dziećmi na bazie tekstu, drama, burza mózgów, praca w grupach, gry dydaktyczne.
      

         

     WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII >>>>> ZOBACZ