• Czym się zajmuje Terapeuta Pedagogiczny

    •  

     Zasady korzystania z terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 357 w Warszawie

     1. Terapia pedagogiczna jest przeznaczona dla dzieci z grup rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego „0” oraz uczniów klas I-III (terapią mogą być objęci także uczniowie klas starszych posiadający orzeczenie lub opinię z publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej).
     2. Terapię organizuje się dla dzieci z  ryzykiem specyficznych trudności w uczeniu się lub dla dzieci u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się.
     3. Terapię pedagogiczną w szkole organizuje terapeuta pedagogiczny, który wyznacza termin rozpoczęcia zajęć oraz częstotliwość spotkań.
     4. Zajęcia z terapii pedagogicznej mają priorytet przed zajęciami dodatkowymi (np. judo, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, tenis, szachy itp.), ponieważ dostosowywane są do planu zajęć organizowanych przez szkołę. Dzieci kwalifikowane są do danego terminu według występującego zaburzenia przez specjalistów szkoły, tak by nie kolidowały ze sobą. Zmiana ustalonego przez specjalistę terminu może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach.
     5. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na terapię pedagogiczną podejmuje terapeuta pedagogiczny po diagnozie pedagogicznej, badaniu przesiewowym, uwzględniając informacje przekazywane przez rodziców/opiekunów prawnych i osoby pracujące z dzieckiem oraz dokumentację dziecka przedstawioną w szkole przez rodziców/opiekunów prawnych.
     6. Nabór dziecka na zajęcia z terapii pedagogicznej odbywa się każdego roku szkolnego. Za termin rozpoczęcia terapii przyjmuje się przełom września/października.
     7. Zakończenie zajęć terapii pedagogicznej w danym roku szkolnym odbywa się zgodnie z   terminem zakończenia obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
     8. W przypadku wyeliminowania bądź złagodzenia trudności, stanowiącego powód objęcia ucznia ww. formą opieki, zajęcia terapii pedagogicznej mogą zakończyć się wcześniej.
     9. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci  zakwalifikowane na podstawie badań przesiewowych prowadzonych we wrześniu każdego roku szkolnego przez terapeutę pedagogicznego oraz dzieci posiadające zalecenia do uczestnictwa w zajęciach (opinia, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną).
     10. Liczba uczestników zajęć wynosi od 1 do 5 dzieci.
     11. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia prowadzone są indywidualnie. W uzasadnionych przypadkach liczba uczestników może być zwiększona do 2 dzieci.
     12. Czas trwania zajęć uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
     13. W terapii pedagogicznej wybór metod jest uwarunkowany rodzajem trudności.
      W zależności od charakteru trudności wykorzystuje się specyficzne, dostosowane do wieku i możliwości dziecka sposoby pracy terapeutycznej. Stosuje się metody, wynikające z konieczności realizowania zasady kompleksowego oddziaływania.
     14. Rodzice dziecka zakwalifikowanego na zajęcia z terapii pedagogicznej otrzymują informację na temat zajęć, zawierającą m.in. datę i godzinę spotkań.
     15. Rodzic zobowiązany jest do systematycznej pracy w domu oraz usprawiedliwienia nieobecności dziecka.
     16. Nieusprawiedliwione nieobecności dziecka na zajęciach (powyżej pięciu nieobecności) oraz brak współpracy związanej z realizacją zaleceń terapeuty pedagogicznego (wykonywaniem ćwiczeń w domu), może spowodować zaproponowanie przeniesienia uczestnika terapii pedagogicznej na konsultacje w zakresie eliminowania trudności w uczeniu się.
     17. Rodzice powinni zgłaszać do terapeuty pedagogicznego każdą zmianę planu zajęć dodatkowych, których termin koliduje z terminem zajęć terapii pedagogicznej. Zgłoszenie daje możliwość ewentualnej zmiany terminu zajęć.
     18. Rodzice mogą się kontaktować z terapeutą pedagogicznym w wyznaczonym stałym dniu do konsultacji. Rodzic może dokonać rezerwacji terminu spotkania (telefonicznie lub poprzez adres e-mailowy wskazany na stronie internetowej szkoły). W czasie trwania terapii pedagogicznej terapeuta nie udziela porad i nie wyznacza/dokonuje zmiany terminu zajęć.
     19. W zajęciach biorą udział wyłącznie dzieci zdrowe (niegorączkujące, niezakatarzone  i  niekaszlące). W przypadku stwierdzenia ww. objawów u dziecka i potwierdzeniu złego samopoczucia przez pielęgniarkę szkolną, dziecko pozostaje w świetlicy.

      

     Podstawa prawna:

     §27 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591).

      


      

     Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

     1. Prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

     2. Rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

     3. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

     4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

      5. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

     a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

     b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      

     Podstawa prawna:

     §27 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591).