• Terapia Pedagogiczna

    • TERAPIA PEDAGOGICZNA

     Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.

     Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu
     i innych czynnościach szkolnych i odnoszą się do dzieci o:

     • inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna,
     • z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,
     • z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji,
     • o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych,
     • z zaburzeniami zdolności matematycznych,

     Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju.

     W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziałuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się.

     CELE TERAPII PEDAGOGICZNEJ:

     • Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych
     • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów
     • Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji - dzieci wymagają wyrównywania braków w sferze psychicznej w skutek doświadczania negatywnych ocen i kar, a więc zainteresowanie ich tym co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzeganie uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech.

      

     ZASADY TERAPII PEDAGOGICZNEJ

     Zasada 1: Indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego.
     Zasada 2: Powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniającego złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka.
     Zasada 3: Korekcji zaburzeń: ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności.
     Zasada 4: Kompensacji zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych.
     Zasada 5: Systematyczności.

     FORMY TERAPII PEDAGOGICZNEJ:

     • indywidualna i grupowa
     • W szkole terapia pedagogiczna odbywa się zazwyczaj w postaci zajęć korekcyjno - kompensacyjnych
      i wyrównawczych.

      

     ZAJĘCIA Z UŻYCIEM FIKSATORA SAKADYCZNEGO
     W SŁONECZNEJ SP 357 W WARSZAWIE

     Podczas zajęć  korekcyjno- kompensacyjnych korzystamy z FIKSATORA SAKADYCZNEGO, który stanowi wyposażenie gabinetu terapeutycznego, a który  jest urządzeniem do rozwijania, testowania koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz dokładności i szybkości reakcji. Oparty  jest na technologii ortoptycznej. Pozwala uzyskać lepsze wyniki terapii w szybszym czasie oraz przy maksymalnej satysfakcji ćwiczącego. Dzięki wykorzystaniu elementów rywalizacji z samym sobą, jest ceniony za wysoką motywację do prawidłowego wykonania zadań terapeutycznych
     bez napinania pracujących mięśni ciała i gałek ocznych. Fiksator Sakadyczny to wielofunkcyjne narzędzie do terapii
     i treningu narządu wzroku i koordynacji oko-ręka oraz bardzo skutecznie wspierający uczniów z trudnościami
     w czytaniu i pisaniu. Z urządzenia korzystają uczniowie z zaburzeniami  funkcji wzrokowych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, w tym ze zdiagnozowaną dysleksją, dysgrafią oraz specyficznymi problemami w uczeniu się matematyki.

     Realizowane cele to między innymi: kształtowanie koncentracji uwagi; usprawnianie umiejętności wyodrębniania istotnych elementów z pola percepcyjnego i tłumienia elementów nieistotnych; kształtowanie zdolności zaangażowania się̨ w analizę̨ danego bodźca, a następnie przekierowania uwagi na inny bodziec; kształtowanie pamięci krótkotrwałej oraz wspomaganie rozwoju pamięci sekwencyjnej i wzrokowej; kształtowanie analizy i syntezy wzrokowej; wspomaganie i usprawnianie rozwoju motoryki małej i dużej; kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i refleksu; usprawnianie praksji; kształtowanie orientacji przestrzennej - wyodrębnianie strony lewej i prawej, góra - dół; utrwalanie pojęć matematycznych (figury, kąty).

                                                                                                                             Lucyna Borkowska

        

      

     GABINET TERAPEUTYCZNY, SALA NR 142

     GABINET TERAPEUTYCZNY, SALA NR 42