• Zajęcia logopedyczne

    •  

     ORGANIZACJA ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH 

     Nasza szkoła dysponuje trzema gabinetami logopedycznymi wyposażonymi w smartmonitory, specjalistyczne multimedialne programy oraz inne pomoce terapeutyczne. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach 2-3-4 osobowych.

      

     GABINET 34

     GABINET 35

     GABINET 36

     CELE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

     1. Kształtowanie prawidłowej mowy uczniów pod względem gramatycznym, fonetycznym, leksykalnym;
     2. Usuwanie wad i zaburzeń mowy.

      

      FORMY REALIZACJI

     1. Ćwiczenia uprawniające motorykę narządów mowy: języka, warg, podniebienia miękkiego;
     2. Kształtowanie słuchu fonematycznego z każdym dzieckiem;
     3.  Ćwiczenia pogłębionego oddechu;
     4. Ćwiczenia fonacyjne;
     5. Opracowanie układów artykulacyjnych właściwych dla danego szeregu głosek;
     6. Opracowywanie wymowy struktur językowych:
      • wywoływanie głosek w izolacji,
      • wywoływanie głosek w sylabach,
      • wywoływanie (utrwalanie) głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie wyrazów,
      • utrwalanie głosek w wyrażeniach,
      • utrwalanie głosek w zdaniach,
      • utrwalanie głosek w opowiadaniach, zabawach, grach dydaktycznych a także w mowie spontanicznej.
     7. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych;
     8. Kształtowanie sytemu gramatycznego;
     9. Usprawnianie analizy i syntezy słuchowej, wzrokowej, oraz orientacji przestrzennej;
     10. Stymulowanie językowego rozwoju dzieci poprzez ćwiczenia i zabawy utrwalające czytanie i pisanie.

      

     PODEJMOWANE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE INDYWIDUALNEJ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

     1. Wstępna diagnoza logopedyczna – badanie przesiewowe.
     2. Badanie mowy – badanie artykulacji, umiejętności nawiązywania kontaktów przez dziecko, zasobu słownika, umiejętności formułowania gramatycznej wypowiedzi, umiejętności formułowania i wypowiadania własnych myśli.
     3. Badanie mowy – uzupełniające (badanie stanu i sprawności aparatu artykulacyjnego, orientacyjne badanie słuchu, badanie słuchu fonematycznego, badanie pamięci słuchowej, badanie kinestezji mowy - czucie ułożenia narządów mowy właściwego poszczególnym głoskom, badanie płynności mowy i prozodii mowy - rytmu, melodii, akcentu).
     4. Ćwiczenia logopedyczne:
     • oddechowe: wyrabianie oddechu dla mowy, ćwiczenia oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza umiejętności synchronizowania pauz oddechowych treścią wypowiedzi;
     • głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów;
     • słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze źle wypowiadanych;
     • artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywołanie głosek w izolacji, utrwalenie ich poprawnej realizacji w logotomach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy, piosenek z nasileniem głoski ćwiczonej;
     • leksykalne: rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, przeczytanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofonicznie, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
     1. Współpraca z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem – przekazywanie informacji do IPET (dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz do Karty Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, wskazania do indywidualizacji pracy na zajęciach edukacyjnych i dodatkowych, informacja o sposobie korekcji mowy, pokaz ćwiczeń, informowanie o postępach.
     2. Współpraca z rodzicami dziecka - instruowanie o sposobie wykonywania ćwiczeń w domu, informowanie o postępach dziecka.


     KWALIFIKACJA DO ZAJĘĆ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

     • Orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
     • Przesiewowe logopedyczne badania dzieci na początku roku szkolnego
     • Wnioski nauczycieli lub rodziców

      

      

      

     LOGO KĄCIK