• Terapia Integracji Sensorycznej

      

     PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

     Integracja sensoryczna wg twórczyni teorii A. Jean Ayres to proces dzięki, któremu mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów segregując, rozpoznając, interpretując i integrując je ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami odpowiada adekwatną reakcją. Inaczej mówiąc integracja sensoryczna jest taką organizacją wrażeń, by mogły być użyte w celowym działaniu. Proces ten przebiega nieustannie. Gdy do mózgu informacje płyną bez większych zakłóceń, nie jesteśmy świadomi istnienia skomplikowanych procesów rozgrywających się w naszym systemie nerwowym, a mających wpływ na takie czynności jak np. mowa, planowanie ruchu, zdolność czytania, pisania.

      

     ETAPY ROZWOJU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

     Rozwojowa sekwencja sensomotoryczna prowadząca do osiągnięcia dojrzałości szkolnej:

     Stadium 1

     • rozwój zdolności do przetwarzania bodźców proprioceptywnych, dotykowych i przedsionkowych,
     • rozwój reakcji równoważnych, napięcia mięśniowego, ruchów oczu,
     • integracja odruchów – ewolucja czynności odruchowych (odruchy postawy, prostowania, równowagi);
     • kształtowanie się więzi z matką i innymi opiekunami w czasie czynności pielęgnacyjnych.

     Stadium 2

     • rozwój reakcji dowolnych (w poprzednim okresie dominowały odruchy),
     • rozwój schematu ciała,
     • rozwój dużej motoryki i planowania ruchu,
     • kształtowanie się stabilnej postawy,
     • kształtowanie się podstaw percepcji słuchowej, wzrokowej,
     • rozwój koordynacji ciała.  

     Stadium 3

     • rozwój ruchów dowolnych i bardziej precyzyjnych (ręki, aparatu mowy),
     • kształtowanie się koordynacji wzrokowo-ruchowej,
     • rozwój współdziałanie zmysłów.

     Stadium 4

     • specjalizacja mózgowa (dominacja stronna ciała),
     • rozwój zdolności do: czytania, pisania, liczenia, koncentracji uwagi, kontroli emocjonalnej, samoakceptacji. (informacje zaczerpnięte ze strony internetowej PSTIS)

      

     Jeśli rozwój sensomotoryczny zatrzyma się na jednym z etapów, to dziecko analogicznie będzie miało trudności z wykonywaniem czynności, charakterystycznych dla kolejnego etapu rozwojowego. Z różnych przyczyn procesy integracji sensorycznej mogą zostać zakłócone. Obserwujemy wtedy objawy zaburzeń przetwarzania informacji zmysłowych, czyli nieadekwatne odpowiedzi do wyzwań otoczenia. Mogą się wówczas pojawiać dysfunkcje w rozwoju poznawczym, motorycznym oraz w zachowaniu.

     NA CZYM POLEGAJĄ ZAJĘCIA Z TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ?

     Zajęcia polegają na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne oraz płynące z własnego ciała. Podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych dziecku dostarczane są bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Stawiane przed uczniem zadania muszą być dostosowane do jego samopoczucia i aktualnych możliwości. Ćwiczenia nie mogą być zbyt trudne, ani zbyt łatwe. Balansowanie na granicy możliwości dziecka usprawnia organizację ośrodkowego układu nerwowego i wpływa na zmiany zachowania w sferze motorycznej, emocjonalnej, językowej, poznawczej, a przede wszystkim wpływa na proces uczenia się.

      

     SALA DO TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

      

     ORGANIZACJA ZAJĘĆ

     Zajęcia trwają najczęściej od 6 do 24 miesięcy, odbywają się raz w tygodniu. Czas trwania i intensywność spotkań zależy od stopnia nasilenia zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz tempa czynionych przez dziecko postępów. O zakończeniu zajęć decyduje nauczyciel. Spotykamy się w sali nr 59, która wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt, a także pomoce do stymulacji dotykowej, słuchowej, wzrokowej, węchowej. Dzieci ćwiczą w stroju gimnastycznym i na boso. Strój w podpisanym worku można zostawić w sali.

      

     PODSTAWA DO KWALIFIKACJI NA ZAJĘCIA

     Podstawą do kwalifikacji jest posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Owe orzeczenie powinno zawierać zalecenie mówiące o udziale w zajęciach rewalidacyjnych ukierunkowanych na poprawę sprawności ruchowych oraz rozwoju procesów integracji sensorycznej. Jednocześnie należy mieć wykonaną diagnozę/ocenę procesów SI. Również uczniowie bez orzeczeń, ale posiadający ocenę rozwoju procesów integracji sensorycznej są kwalifikowani na zajęcia.