• Czym się zajmuje Pedagog specjalny

    • Do zadań nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, należy w szczególności:

      

      1. Dokonywanie diagnozy potrzeb i możliwości ucznia po zapoznaniu się z dokumentacją psychologiczną, pedagogiczną i lekarską;
      2. Organizacja kształcenia specjalnego i opracowanie wraz z nauczycielami przedmiotu i innymi specjalistami indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;
      3. Zapewnienie uczniom odpowiednich podręczników i specjalnych pomocy szkolnych np. indywidualnych kart pracy, sprawdzianów;
      4. Ocenianie pracy ucznia w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu;
      5. Prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych oraz w miarę posiadanych kwalifikacji prowadzenie zajęć specjalistycznych uwzględniających specjalne potrzeby edukacyjne ucznia;
      6. Uczestniczenie w spotkaniach zespołu nauczycieli klas integracyjnych, w celu wymiany doświadczeń     i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych;
      7. Czuwanie i wspieranie integracji pomiędzy dziećmi w jednej klasie, tak by uniknąć tzw. integracji pozornej szczególnie podczas wszystkich przerw i zajęć pozalekcyjnych;
      8. Tworzenie atmosfery akceptacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku uczniów, nauczycieli i rodziców.