• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    Szkoła Podstawowa nr 357 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie
    z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
    https://sp357.edupage.org

    Data publikacji strony internetowej: 01.09.2014 r.

    Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.03.2021 r.

    STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
    • niektóre zdjęcia z wydarzeń  nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, jest tylko podpisany tytułem album
    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
    • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi (są tylko do odczytu)
    • część plików  nie  jest  dostępnych cyfrowo

    DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

    Deklaracje  sporządzono dnia: 22-03-2021 r.

    Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie.

    Oświadczenie sporządzono dnia 22.03.2021 r.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

    Narzędzia posiadające ułatwienia dostępu na stronie internetowej szkoły: 

    • podwyższony kontrast
    • jasne tło w kolorze szarości
    • podświetlane moduły/linki
    • w galerii każdy album jest podpisany

    KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

    Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Dorota Guba.

    Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Guba
    e-mail:
     dguba@eduwarszawa.pl


    Można również skontaktować się z sekretariatem szkoły:  sekretariat.sp357@eduwarszawa.pl
    telefon: 22 487 12 12

    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

    1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. 

    2. Każdy może zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu, itp.

    Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

    3. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

    4. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

    DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

    Szkoła Podstawowa nr 357 w Warszawie ul. Zachodzącego Słońca 25, 01-495 Warszawa.

    Dojście do budynku.

    Działka na której znajduje się budynek szkoły usytuowana jest przy skrzyżowaniu ulic Żołnierzy Wyklętych i Zachodzącego Słońca. Od strony ulicy Żołnierzy Wyklętych, pomiędzy pasem drogowym a ogrodzeniem szkoły znajduje się parking dla dwudziestu samochodów osobowych. Wjazd na parking znajduje się od strony ulicy Zachodzącego Słońca. Dwa pierwsze miejsca przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, oznaczone są kolorem niebieskim oraz tabliczką T29. Powierzchnia parkingu jest utwardzona z kostki brukowej. Równolegle do ulicy między parkingiem a ogrodzeniem szkoły usytuowany jest chodnik prowadzący do ul. Zachodzącego Słońca.

    Istnieją trzy wejścia na teren szkoły. Wszystkie usytuowane są od strony ulicy Zachodzącego Słońca.

    Furtka A o szerokości 110 cm usytuowana najbliżej skrzyżowania ulic Żołnierzy Wyklętych i Zachodzącego Słońca prowadzi najkrótszą drogą do wejścia głównego pozbawionego barier architektonicznych. Wejście główne do szkoły usytuowane jest od strony ul. Żołnierzy Wyklętych (vis’a vis parkingu).

    Poruszanie się po budynku.

    Przy wejściu głównym, po prawej stronie, znajduje się Portiernia i biurko osoby dyżurującej, która odpowiedzialna jest za informowanie osób zainteresowanych o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

    Budynek jest dwupiętrowy, posiada dwie windy umożliwiające osobom poruszającym się na wózkach dostęp do wszystkich kondygnacji. W budynku znajdują się również toalety dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły.

    Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W budynku znajdują się przenośne pętle indukcyjne.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń w druku powiększonym.

    Po wcześniejszym umówieniu terminu można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu.

    Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.