•  

    Zakres działalności szkoły, informacja w tekściehttps://cloud7r.edupage.org/cloud?z%3Ap%2BQAcu52W5pB1kF1bm5LGqXzEtu1lngfBEUDb0mbB3e1eikBEVtS36BuzHf0YBZE  łatwym do czytania i rozumienia

     

    Szkoła Podstawowa nr 357 w Warszawie

    Adres: ul.  Zachodzącego Słońca 25

    01-495 Warszawa

    Kontakt:

     Adres email: sp357@edu.um.warszawa.pl

    Telefon: 22 487-12-12

    Fax: 22 487-12-11

     

    Szkoła Podstawowa nr 357 w Warszawie:

    • jest publiczną szkołą zapewniającą bezpłatne nauczanie
    • prowadzi działalność w zakresie edukacji na poziomie przedszkolnym oraz szkoły podstawowej. Działalność ta wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Szkoły.
    • cykl kształcenia trwa 8 lat. 

     

    Szkoła realizuje edukację przedszkolną obejmującą dzieci w wieku 3 -6 lat, której nadrzędnym celem jest wspomaganie rozwoju i edukacji  dzieci, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

    Organem prowadzącym szkołę jest m.st. Warszawa, a nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

     

    Celem i głównym zadaniem Szkoły jest wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju, pomoc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,  kształtowanie poczucia bezpieczeństwa  oraz wprowadzanie go w życie społeczne i kulturalne.

     

    W szczególności Szkoła:

    • umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnej z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, określonym w dokumentacji programowej Szkoły;
    • zapewnia uczniom bogaty program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań;
    • umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania;
    • z należytą troską dba o rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny poprzez organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, działalności turystyczno-krajoznawczej;
    • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny;
    • kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, kulturze i środowisku naturalnym;
    • kształtuje kompetencje kluczowe u uczniów;
    • umożliwia uczniom udział w projektach, programach, akcjach i konkursach o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym;
    • dostosowuje kierunki i treści kształcenia do standardów i wymagań egzaminacyjnych;
    • zapewnia zajęcia z profilaktyki dostosowanej do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły
    • zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym;
    • tworzy warunki umożliwiające naukę uczniom niepełnosprawnym;

    Szkoła zapewnia: 

    • naukę w klasach ogólnodostępnych i integracyjnych
    • edukację w oddziałach przedszkolnych

    Dodatkowo bogatą ofertę zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

    • zajęcia rewalidacyjne,
    • logopedyczne,
    •  integracji sensorycznej
    • korekcyjno-kompensacyjne
    • socjoterapeutyczne
    • biofeedback
    • trening słuchowy Tomatisa
    • terapia metodą Warnkego
    • warsztaty profilaktyczne

    Nasi specjaliści:

    • psycholog;
    • pedagog;
    • logopeda;
    • oligofrenopedagog;
    • terapeuta Integracji Sensorycznej;;
    • terapeuta Biofeedback;
    • terapeuta metody Warnkego;
    • nauczyciel Gimnastyki Korekcyjnej i Integracji Sensorycznej.

     

    Uczniowie biorą udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły – zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowanie uczniów:

    • kołach przedmiotowych
    • kole teatralnym
    • chórze, kole muzycznym
    • kołach szkolnych (sportowe - SKS, plastyczne, informatyczne, dziennikarskie itp.)

     

    Szkoła posiada atrakcyjną bazę sportową – salę gimnastyczną, bieżnię, boiska sportowe do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, dwa place zabaw oraz minisiłownię zlokalizowaną na powietrzu.

     

    Zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, ciekawe zajęcia tematyczne,  obiady w stołówce oraz możliwość zaopatrzenia się w żywność w szkolnym sklepiku.

     

    Więcej informacji dla osób z niepełnosprawnościami:

    Link do deklaracji o dostępności: https://sp357.edupage.org/a/deklaracja-dostepnosci-1