• Międzynarodowy Konkurs

    • OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "ILUSTRACJA DO UTWORU MARII KONOPNICKIEJ"

    • 22.04.2022 11:22
    •  

     REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO
     KONKURSU PLASTYCZNEGO

     Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska
     „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej”
     (dalej zwanego „Konkursem”)

     § 1.
     Postanowienia ogólne
     1. Szkoła Podstawowa nr3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej jest organizatorem
     ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt.:
     Ilustracja do utworu Marii
     Konopnickiej
     ”.
     2. Organizator przeprowadzi Konkurs plastyczny pt.:
     Ilustracja do utworu Marii
     Konopnickiej”, podczas którego zostaną ocenione wykonane samodzielnie prace
     plastyczne o tematyce związanej z twórczością Marii Konopnickiej (dalej zwane:
     Pracami Konkursowymi”).
     3. Celem Konkursu jest:
     a) rozwój umiejętności plastycznych uczestników,
     b) rozwijanie zainteresowań twórczością poetki,
     c) szerzenie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach
     łączenia tych dziedzin,
     d) wyłonienie prac, które w ciekawy sposób odzwierciedlą tematykę Konkursu.
     4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego
     uczestników.

     § 2.
     Organizator Konkursu
     1. Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska
     2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
     w Białej Podlaskiej (dalej zwana: „Organizatorem”).

      

     Adres Organizatora: ul. Sportowa 7, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 343 80 37
     Adres poczty elektronicznej Organizatora Konkursu: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl.

     4. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu - Edyta Hubczuk
     tel. 881316169 e-mail: ehubczuk@gmail.com
     5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora jako załącznik
     do Ogłoszenia Konkursowego.

     § 3.
     Założenia organizacyjne
     1. Do wzięcia udziału w Konkursie zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych w dwóch
     grupach wiekowych:

     I - klasy: I-III
     II – klasy: IV-VIII
     2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 15 kwietnia 2022r. do 18 maja
     2022r.
     3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
     4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
     niepublikowanymi, jak i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy
     na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
     5. Wszystkie prace nadsyłane na konkurs powinny być odpowiednio zabezpieczone przed
     ewentualnymi uszkodzeniami. Prosimy o nieprzesyłanie prac wykonanych z materiałów
     nietrwałych (krepina, plastelina, produkty spożywcze, takie jak ziarna, makarony).
     6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie
     transportu.
     7. Praca konkursowa na odwrocie powinna zawierać następujące informacje:
     a) imię i nazwisko;
     b) wiek; klasa
     c) nazwa i adres szkoły
     d) telefon kontaktowy;
     e) imię i nazwisko opiekuna plastycznego;
     8. Załącznikami do konkursu jest metryczka pracy konkursowej:
     a)zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie
     b) klauzula informacyjna RODO.
     9. Informacje te powinny zostać dołączone na specjalnym formularzu, który stanowi
     załącznik do Regulaminu.
     10. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 7 niniejszego regulaminu, jest
     dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
     11. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową. W przypadku zgłoszenia
     przez Uczestnika na Konkurs więcej niż jednej Pracy Konkursowej, w Konkursie będzie
     brała udział tylko Praca Konkursowa zgłoszona jako pierwsza.
     12. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich
     na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji
     i w dowolnym nakładzie, używania w internecie oraz w innych formach utrwaleń
     nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne,
     optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera,
     katalogi papierowe, katalogi online, opracowania), a także prezentowania prac
     na wystawach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez Szkolę oraz zgodą
     na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
     13. Osoba nadsyłająca Pracę Konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie przez
     Organizatora Konkursu swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu
     zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z
     2016 r. poz. 922 z późn. zm).

     14. Prace Konkursowe zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie
     pracy do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora
     prawa własności złożonego egzemplarza pracy.
     15. Uczestnik Konkursu przesyłając Pracę Konkursową wyraża zgodę na otrzymywanie
     poprzez e-mail informacji związanych z Konkursem i prezentację wizerunku w zakresie
     związanym z organizacją Konkursu.
     16. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie.

     § 4.
     Ocena Prac Konkursowych
     1. Prace Konkursowe należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską
     (na koszt nadsyłającego)
     do dnia 18.05.2022 na adres: ul. Sportowa 7, 21-500 Biała
     Podlaska z dopiskiem
     „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej”
     2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu będzie decydowała komisja z ramienia
     organizatora wybierze finalistów i laureatów.
     3. Wyniki obrad zostaną przedstawione na stronie internetowej szkoły w dniu Święta
     Patrona Szkoły.

     § 5.
     Ogłoszenie wyników Konkursu
     1. Lista laureatów oraz osób wyróżnionych zostanie opublikowana do dnia 20.05.2022
     za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
     2. Prace laureatów, jak i pozostałe prace zgłoszone do Konkursu, mogą być również
     prezentowane na wystawie pokonkursowej.

     § 6.
     Nagrody
     1. Organizator przyzna nagrody główne laureatom I miejsca, II miejsca i III miejsca, które
     zostaną przesłane pocztą po
     20 maja 2022r.
     2. Organizator przyzna także, obok nagród wymienionych w ust. 1 powyżej, wyróżnienia.
     Osoby wyróżnione otrzymają dyplomy.

     § 7.
     Postanowienia końcowe
     1. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
     regulaminu.
     2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminem, jak również o postanowieniach
     regulaminu budzących wątpliwości, rozstrzyga Organizator Konkursu.
     3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania
     przyczyny.
     4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści Regulaminu
     Konkursu, które z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej stają się
     obowiązujące.

      

    • więcej
    • Literacki konkurs "List do ulubionej książki"
    • Literacki konkurs "List do ulubionej książki"

    • 04.03.2022 10:52
    •  

     WYGRANA W KONKURSIE
     zorganizowanym w ramach NPRCZ

     „LIST DO MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI”

      

     STANISŁAW JANUSZ

     Gratulujemy wygranej w konkursie


     ******************************

     1. NAPISZ list do swojej ulubionej książki.
     2. Praca powinna być minimum na jedną stronę.
     3. Praca może być napisana odręcznie lub komputerowo.
     4. Termin składania prac w bibliotece to: 10.XII.2021 r.
     Organizatorzy:
     Dorota Guba
     Beata Fus-Grzymowska
    • więcej
    • KONKURS PLASTYCZNY " SŁAWNI WYNALAZCY"

    • 03.03.2022 12:23

    •  

     Biblioteka szkolna przedstawia poniżej wyniki konkursu.

     I MIEJSCE – Zosia Łoś – 4d

     II MIEJSCE – Stanisław Janusz – 4b

     III MIEJSCE – Oliwia Słomkiewicz – 3e

      

     WYRÓŻNIENIA Z NAGRODAMI:

     1. Nadim Kandil – 3a
     2. Paweł Księżopolski – 2b
     3. Laura Mączyńska – 2d

     Serdecznie gratulujemy. Odbiór nagród 24.02.22 r w bibliotece szkolnej.

     Organizatorzy: Dorota Guba, Beata Fus-Grzymkowska

                          

       
     Organizatorzy:
     Dorota Guba
     Beata Fus-Grzymkowska
    • więcej
    • Biblioteczna loteria - "Szczęśliwy numerek" - WYNIKI
    • Biblioteczna loteria - "Szczęśliwy numerek" - WYNIKI

    • 29.10.2021 10:06
    • Zdjęcie przedstawia misia 

     Z przyjemnością ogłaszamy wylosowane szczęśliwe numerki:

     33, 36, 62, 111, 161, 195, 206, 237, 289, 306

     Gratulujemy! 

     Odbiór nagród w dniach: 18-19 listopada w bibliotece szkolnej od 8:00 – 13:00.

     Organizatorzy:

     Dorota Guba

     Beata Fus-Grzymkowska

    • więcej
    • OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "ILUSTRACJA DO UTWORU MARII KONOPNICKIEJ"

    • 22.04.2022 11:22
    •  

     REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO
     KONKURSU PLASTYCZNEGO

     Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska
     „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej”
     (dalej zwanego „Konkursem”)

     § 1.
     Postanowienia ogólne
     1. Szkoła Podstawowa nr3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej jest organizatorem
     ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt.:
     Ilustracja do utworu Marii
     Konopnickiej
     ”.
     2. Organizator przeprowadzi Konkurs plastyczny pt.:
     Ilustracja do utworu Marii
     Konopnickiej”, podczas którego zostaną ocenione wykonane samodzielnie prace
     plastyczne o tematyce związanej z twórczością Marii Konopnickiej (dalej zwane:
     Pracami Konkursowymi”).
     3. Celem Konkursu jest:
     a) rozwój umiejętności plastycznych uczestników,
     b) rozwijanie zainteresowań twórczością poetki,
     c) szerzenie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach
     łączenia tych dziedzin,
     d) wyłonienie prac, które w ciekawy sposób odzwierciedlą tematykę Konkursu.
     4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego
     uczestników.

     § 2.
     Organizator Konkursu
     1. Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska
     2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
     w Białej Podlaskiej (dalej zwana: „Organizatorem”).

      

     Adres Organizatora: ul. Sportowa 7, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 343 80 37
     Adres poczty elektronicznej Organizatora Konkursu: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl.

     4. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu - Edyta Hubczuk
     tel. 881316169 e-mail: ehubczuk@gmail.com
     5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora jako załącznik
     do Ogłoszenia Konkursowego.

     § 3.
     Założenia organizacyjne
     1. Do wzięcia udziału w Konkursie zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych w dwóch
     grupach wiekowych:

     I - klasy: I-III
     II – klasy: IV-VIII
     2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 15 kwietnia 2022r. do 18 maja
     2022r.
     3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
     4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
     niepublikowanymi, jak i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy
     na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
     5. Wszystkie prace nadsyłane na konkurs powinny być odpowiednio zabezpieczone przed
     ewentualnymi uszkodzeniami. Prosimy o nieprzesyłanie prac wykonanych z materiałów
     nietrwałych (krepina, plastelina, produkty spożywcze, takie jak ziarna, makarony).
     6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie
     transportu.
     7. Praca konkursowa na odwrocie powinna zawierać następujące informacje:
     a) imię i nazwisko;
     b) wiek; klasa
     c) nazwa i adres szkoły
     d) telefon kontaktowy;
     e) imię i nazwisko opiekuna plastycznego;
     8. Załącznikami do konkursu jest metryczka pracy konkursowej:
     a)zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie
     b) klauzula informacyjna RODO.
     9. Informacje te powinny zostać dołączone na specjalnym formularzu, który stanowi
     załącznik do Regulaminu.
     10. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 7 niniejszego regulaminu, jest
     dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
     11. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową. W przypadku zgłoszenia
     przez Uczestnika na Konkurs więcej niż jednej Pracy Konkursowej, w Konkursie będzie
     brała udział tylko Praca Konkursowa zgłoszona jako pierwsza.
     12. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich
     na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji
     i w dowolnym nakładzie, używania w internecie oraz w innych formach utrwaleń
     nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne,
     optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera,
     katalogi papierowe, katalogi online, opracowania), a także prezentowania prac
     na wystawach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez Szkolę oraz zgodą
     na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
     13. Osoba nadsyłająca Pracę Konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie przez
     Organizatora Konkursu swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu
     zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z
     2016 r. poz. 922 z późn. zm).

     14. Prace Konkursowe zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie
     pracy do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora
     prawa własności złożonego egzemplarza pracy.
     15. Uczestnik Konkursu przesyłając Pracę Konkursową wyraża zgodę na otrzymywanie
     poprzez e-mail informacji związanych z Konkursem i prezentację wizerunku w zakresie
     związanym z organizacją Konkursu.
     16. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie.

     § 4.
     Ocena Prac Konkursowych
     1. Prace Konkursowe należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską
     (na koszt nadsyłającego)
     do dnia 18.05.2022 na adres: ul. Sportowa 7, 21-500 Biała
     Podlaska z dopiskiem
     „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej”
     2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu będzie decydowała komisja z ramienia
     organizatora wybierze finalistów i laureatów.
     3. Wyniki obrad zostaną przedstawione na stronie internetowej szkoły w dniu Święta
     Patrona Szkoły.

     § 5.
     Ogłoszenie wyników Konkursu
     1. Lista laureatów oraz osób wyróżnionych zostanie opublikowana do dnia 20.05.2022
     za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
     2. Prace laureatów, jak i pozostałe prace zgłoszone do Konkursu, mogą być również
     prezentowane na wystawie pokonkursowej.

     § 6.
     Nagrody
     1. Organizator przyzna nagrody główne laureatom I miejsca, II miejsca i III miejsca, które
     zostaną przesłane pocztą po
     20 maja 2022r.
     2. Organizator przyzna także, obok nagród wymienionych w ust. 1 powyżej, wyróżnienia.
     Osoby wyróżnione otrzymają dyplomy.

     § 7.
     Postanowienia końcowe
     1. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
     regulaminu.
     2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminem, jak również o postanowieniach
     regulaminu budzących wątpliwości, rozstrzyga Organizator Konkursu.
     3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania
     przyczyny.
     4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści Regulaminu
     Konkursu, które z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej stają się
     obowiązujące.

      

    • więcej
    • Literacki konkurs "List do ulubionej książki"
    • Literacki konkurs "List do ulubionej książki"

    • 04.03.2022 10:52
    •  

     WYGRANA W KONKURSIE
     zorganizowanym w ramach NPRCZ

     „LIST DO MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI”

      

     STANISŁAW JANUSZ

     Gratulujemy wygranej w konkursie


     ******************************

     1. NAPISZ list do swojej ulubionej książki.
     2. Praca powinna być minimum na jedną stronę.
     3. Praca może być napisana odręcznie lub komputerowo.
     4. Termin składania prac w bibliotece to: 10.XII.2021 r.
     Organizatorzy:
     Dorota Guba
     Beata Fus-Grzymowska
    • więcej
    • KONKURS PLASTYCZNY " SŁAWNI WYNALAZCY"

    • 03.03.2022 12:23

    •  

     Biblioteka szkolna przedstawia poniżej wyniki konkursu.

     I MIEJSCE – Zosia Łoś – 4d

     II MIEJSCE – Stanisław Janusz – 4b

     III MIEJSCE – Oliwia Słomkiewicz – 3e

      

     WYRÓŻNIENIA Z NAGRODAMI:

     1. Nadim Kandil – 3a
     2. Paweł Księżopolski – 2b
     3. Laura Mączyńska – 2d

     Serdecznie gratulujemy. Odbiór nagród 24.02.22 r w bibliotece szkolnej.

     Organizatorzy: Dorota Guba, Beata Fus-Grzymkowska

                          

       
     Organizatorzy:
     Dorota Guba
     Beata Fus-Grzymkowska
    • więcej
    • Biblioteczna loteria - "Szczęśliwy numerek" - WYNIKI
    • Biblioteczna loteria - "Szczęśliwy numerek" - WYNIKI

    • 29.10.2021 10:06
    • Zdjęcie przedstawia misia 

     Z przyjemnością ogłaszamy wylosowane szczęśliwe numerki:

     33, 36, 62, 111, 161, 195, 206, 237, 289, 306

     Gratulujemy! 

     Odbiór nagród w dniach: 18-19 listopada w bibliotece szkolnej od 8:00 – 13:00.

     Organizatorzy:

     Dorota Guba

     Beata Fus-Grzymkowska

    • więcej
   • Nagłówek

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • .

  • ..