• PROJEKTY EDUKACJI KULTURALNEJ realizowane w ramach SZPEK
     w roku szkolnym 2022/2023

     Nazwa projektu

     Autor

     Opis projektu

     Ja, emocje, Teatr

     Anna Nikiciuk

     Projekt "Ja, emocje, Teatr" ma na celu wspieranie rozwoju poznawczego, kulturalnego oraz społeczno – emocjonalnego uczniów z klasy integracyjnej 2a poprzez rozwijanie kreatywności i swobodnej ekspresji artystycznej;  promowanie kultury i wrażliwości na piękno; odkrywanie i rozwijanie talentów u uczniów;  poznawanie różnych dziedzin sztuki;  współpraca w instytucjami kultury; kształtowanie empatii i szacunku do różnych osób (w tym z niepełnosprawnościami i osób starszych).

      

     Koło Teatralne

     Klas Starszych

      

     Joanna Brochocka - Pełka

     Celem projektu jest rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo i tekst,  uwrażliwienie na problematykę dotyczącą wydarzeń, które prezentowane są w przygotowywanym przedstawieniu, ale też wyzwalanie aktywności ruchowej i pantomimicznej. Projekt ten rozwija kreatywność i swobodę ekspresji artystycznej.  Rozwija również poprawność mowy i umiejętności właściwej intonacji wypowiedzi (dykcja) .

      

     Koło Dziennikarskie

      

     Agata Kurkus-Soja

     Projekt ten ma na celu kształtowanie umiejętności redagowania i wydawania przez uczniów gazetki szkolnej, poznawanie przez uczestników warsztatu pracy dziennikarza,  podejmowanie przez dzieci prób własnej twórczości dziennikarskiej, ale też projektowanie i opracowanie szaty graficznej gazetki. kształtowanie umiejętności poprawnego piania pod względem językowym i ortograficznym. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne wypowiedzi,  kształcenie umiejętności świadomego i bezpiecznego korzystania z mediów.

      

     Przedszkolak w świecie literatury

      

     Krystyna Chmielecka – Szaro Monika Leszczak - Kiełbasa

     Projekt oparty na promowaniu     i rozwijaniu zainteresowań czytelnictwem. Dzieci będą poznawały twórczość ulubionych poetów i pisarzy, ważnym elementem projektu będzie również nabywanie umiejętności inscenizowania utworów literackich oraz zdobywanie wiedzy o autorach książek dla dzieci - Jana Brzechwy, Grzegorza Kasadepke, Juliana Tuwima i Doroty Gellerowej oraz twórczością bajkopisarzy. Projekt ma również na celu poszerzanie zakresu słownictwa, kształcenie nawyków czytelniczych oraz nabywanie nawyku dbania o książki i ich szanowanie. 

      

     TEATR NAUCZYCIELI
     SP 357

      

     Anna Nikiciuk,

     Joanna Błajszczak,

     Małgorzata Wojtak

     Projekt ma na celu rozbudzanie zainteresowania sztuką, teatrem oraz kulturą uczniów oraz pracowników szkoły. Popularyzowanie sztuki teatralnej oraz działalności artystycznej.  Przekazanie odbiorcom cennych wartości i morałów.  Promowanie działalności szkoły oraz aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez realizowanie własnych pasji. Planowany termin przedstawienia dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I - IV to wiosna 2023.

      

     Varsavianistyczna szkoła
     SP 357

      

     Danuta Ostrowska,

     Joanna Brochocka-Pełka,

     Małgorzata Wojtak

     Celem przedsięwzięcia jest
     a) upowszechnie wśród uczniów wiedzy o Warszawie – jej przeszłości i teraźniejszości
     b) promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy
     c) podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta
     d) integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy
     e) udział w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie
     f) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.