• PROJEKTY EDUKACJI KULTURALNEJ realizowane w ramach SZPEK
     w roku szkolnym 2021/2022

     Nazwa projektu

     Autor

     Opis projektu

      

      

      

     Mali artyści

      

      

      

     Anna Nikiciuk

     Koło „Mali Artyści” ma na celu wspieranie rozwoju poznawczego, kulturalnego oraz społeczno – emocjonalnego uczniów z klasy integracyjnej 1a poprzez rozwijanie kreatywności i swobodnej ekspresji artystycznej;  promowanie kultury i wrażliwości na piękno; odkrywanie i rozwijanie talentów u uczniów;  poznawanie różnych dziedzin sztuki;  współpraca w instytucjami kultury; kształtowanie empatii i szacunku do różnych osób (w tym z niepełnosprawnościami i osób starszych).

      

      

      

     Koło Teatralne Klas Starszych

      

      

      

     Joanna Brochocka - Pełka

      

     Celem projektu jest rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo i tekst,  uwrażliwienie na problematykę dotyczącą wydarzeń, które prezentowane są w przygotowywanym przedstawieniu, ale też wyzwalanie aktywności ruchowej i pantomimicznej. Projekt ten rozwija kreatywność i swobodę ekspresji artystycznej.  Rozwija również poprawność mowy i umiejętności właściwej intonacji wypowiedzi (dykcja)

      

      

      

     Koło Dziennikarskie

      

      

      

     Agata Kurkus-Soja

      

     Projekt ten ma na celu kształtowanie umiejętności redagowania i wydawania przez uczniów gazetki szkolnej, poznawanie przez uczestników warsztatu pracy dziennikarza,  podejmowanie przez dzieci prób własnej twórczości dziennikarskiej, ale też projektowanie i opracowanie szaty graficznej gazetki. kształtowanie umiejętności poprawnego piania pod względem językowym i ortograficznym. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne wypowiedzi,  kształcenie umiejętności świadomego i bezpiecznego korzystania z mediów.

      

      

      

     Przedszkolak w bibliotece

      

      

      

     Krystyna Chmielecka – Szaro Marzena Majsak

      

     Projekt oparty na promowaniu i rozwijaniu zainteresowań czytelnictwem, a także na poznawaniu biblioteki jako instytucji użyteczności publicznej (społecznej). Dzieci będą poznawały twórczość ulubionych poetów i pisarzy, ważnym elementem projektu będzie również nabywanie umiejętności inscenizowania utworów literackich oraz zdobywanie wiedzy o autorach książek dla dzieci.

      

      

      

     TEATR NAUCZYCIELI
     SP 357

      

      

      

     Anna Nikiciuk, Joanna Błajszczak, Małgorzata Wojtak

      

     Projekt ma na celu rozbudzanie zainteresowania sztuką, teatrem oraz kulturą uczniów oraz pracowników szkoły. Popularyzowanie sztuki teatralnej oraz działalności artystycznej.  Przekazanie odbiorcom cennych wartości i morałów.  Promowanie działalności szkoły oraz aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez realizowanie własnych pasji.

      

      

      

     Varsavianistyczna szkoła
     SP 357

      

      

      

     Joanna Brochocka-Pełka, Danuta Ostrowska

      

     Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie naszej Szkoły Podstawowej nr 357, która:
     a) upowszechnia wśród uczniów wiedzę o Warszawie – jej przeszłości i teraźniejszości
     b) promuje aktywność twórczą uczniów w poznawaniu Warszawy
     c) podnosi efektywność i atrakcyjność pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta
     d) integruje społeczność szkolną wokół działań na rzecz Warszawy
     e) bierze udział w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie
     f) współpracuje ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.