• LATO W MIEŚCIE 2022

     Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy

     Informacja dla Rodziców

      

     Karty papierowe mogą Państwo wrzucać do skrzynki sekretariatu w holu głównym szkoły w godzinach 8:00-17:00. Proszę nie zapomnieć o dwóch podpisach rodziców/opiekunów i dołączeniu potwierdzenia przelewu.

     W razie pytań proszę kierować maile na adres mailowy latowmiescie@sp357.edu.pl

      

     Warszawska Akcja "Lato w Mieście" 27 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

     Od 10 maja 2022 r. ruszają zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”. Tak, jak co roku, w okresie ferii letnich, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

     Jak się zapisać?

     Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2022, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 10 maja 2022 r. od godziny 8:00 i potrwają do 22 maja 2022 r. – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

     Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz ostatniego tygodnia ferii letnich).

     Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 24 maja 2022 r. o godzinie 16:00.

     Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 25 maja 2022 r. od godziny 8:00 do 8 czerwca 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

     Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

     Feryjne Placówki Edukacyjne

     Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

     Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

     Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

     Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

     Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2022 będzie organizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami.

     Zapraszamy!

     ZAPISZ SWOJE DZIECKO  >>>>> 

      

     Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2022

     Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” zwanej dalej Akcją, organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych zwanych dalej FPE w roku szkolnym 2021/2022 prowadzony jest zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

     Nabór dzieci i młodzieży do Akcji jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.

     1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 do Akcji, organizowanej w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (zwanych dalej FPE) prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
     2. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz szkół będących organizatorem FPE, a także w serwisie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: 
     https://um.warszawa.pl/ 
     3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 27 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.  z wyjątkiem ostatniego turnusu, który może trwać 5, 7 lub 8 dni, tj. 22-26.08, 22-30.08 lub 22-31.08. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę FPE, w których organizowana jest Akcja „Lato w Mieście” 2022.
     4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację

     w elektronicznym systemie pod adresem: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl w terminie określonym w harmonogramie tj. od 10.05.2022 r. od godziny 8:00 do 22.05.2022 r. do godziny 24:00.
     5. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego. W przypadku braku numeru PESEL rodzice/opiekunowie prawni kandydata udają się do FPE w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Akcji.
     6. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym FPE stosowane będą kryteria przyjęcia:

     • uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej FPE;
     • uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;
     • rodzeństwo - poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I – VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się o przyjęcie do FPE w tym samym terminie.

     7. Zapisy uczniów warszawskich szkół specjalnych przebiegają na podstawie zasad postępowania rekrutacyjnego do Akcji „Lato w Mieście” 2022 w szkołach/placówkach specjalnych.
     8. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów warszawskich szkół specjalnych ubiegający się o przyjęcie do Akcji rejestrują się w elektronicznym systemie zgłoszeń do Akcji lub zgłaszają się bezpośrednio do szkół specjalnych, które w roku szkolnym 2021/2022 organizują Akcję.
     9. Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: 
     https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl w terminie określonym harmonogramem 24.05.2022 r. od godziny 16:00.
     10. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Akcji, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki i opiekę/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły, zgodnie z Regulaminem FPE, w terminie określonym w harmonogramie tj. od 25.05.2022 r. od godziny 8:00 do 08.06.2022 r. do godziny 12:00. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w FPE.
     11. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
     12. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.
     13. O rezygnacji z udziału w Akcji rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych odpowiedniej placówki. 
     14. Jako rezygnacja z udziału w Akcji rozumiana jest też dwudniowa nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika w FPE.
     15. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową FPE oraz zamieszczenie jej w szkołach, serwisach dzielnic, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: 
     https://um.warszawa.pl/ 

     Harmonogram zapisów do Akcji "Lato w Mieście" 2022

     Data

     Etap zapisów/czynności kandydata

     od

     do

     10.05.2022 r.
     godzina 8:00

     22.05.2022 r.
     godzina 24:00

     Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów adres systemu: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl 

     24.05.2022 r.
     godzina 16:00

     Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
     i niezakwalifikowanych.

     25.05.2022 r.
     godzina 8:00

     08.06.2022 r.
     godzina 12:00

     1.  Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły/placówki, do której kandydat został zakwalifikowany (jedna karta na jeden turnus). Dokonanie opłaty za żywienie i opiekę

     2. Potwierdzanie woli udziału w Akcji, w każdej szkole/placówce, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
     - karty kwalifikacyjnej (jedna karta na jeden turnus) wraz załącznikami - potwierdzenia opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat.
     Złożenie karty w szkole/placówce jest warunkiem udziału w Akcji.

     13.06.2022 r.
     godzina 12:00

     Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
     Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

     20.06.2022 r.
     godzina 8:00

     Publikacja wolnych miejsc.

      

     Rekrutacja na wolne miejsca

     1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:

     • tylko do FPE, dysponujących miejscami;
     • zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 20.06.2022 r. od godziny 08:00 do czasu zakończenia Akcji „Lato w Mieście” 2022;
     • na podstawie zgłoszenia tj. wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl lub otrzymać w FPE.

     2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
     3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej FPE są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji w FPE, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłat. Następnie rodzice/opiekunowie prawni kandydata zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
     4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach i nie został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami, z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
     5. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice/opiekunowie prawni kandydata nie potwierdzili woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłat/zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym w harmonogramie, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Wspólne Warszawskie Lato – oferta wakacyjna dla dzieci z Ukrainy przebywających w Warszawie

     Od 31 maja 2022 r. ruszają zapisy do Akcji „Wspólne Warszawskie Lato” organizowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci - UNICEF. „Wspólne Warszawskie Lato” jest działaniem uzupełniającym ofertę Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2022. Projekt finansowany jest przez UNICEF i przeznaczony dla dzieci uchodźców, przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. i mieszkających obecnie na terenie Warszawy.

     Jak zapisać dziecko?

     Zapisy rozpoczynają się 31 maja 2022 r. od godziny 8:00 i potrwają do 8 czerwca 2022 r., będą się obywały w wybranych szkołach o określonych godzinach.  

     Co należy zrobić?

     • Prosimy wejść na stronę https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/, na której w zakładce „Dzieci z Ukrainy” podane są informacje o Akcji oraz wymagane dokumenty przetłumaczone na język ukraiński.
     • W zakładce „Informator o ofercie turnusów wakacyjnych” prosimy sprawdzić, w których szkołach organizowana jest Akcja dla dzieci z Ukrainy.
     • W wybranej przez rodziców szkole należy złożyć wypełnioną Kartę uczestnika, której wzór jest TUTAJNa jeden tydzień należy złożyć jedną kartę uczestnika.
     • Jeżeli nie możecie Państwo wydrukować karty uczestnika, otrzymacie ją w szkole organizującej Akcję.
     • Kartę uczestnika w wersji papierowej należy wypełnić w języku polskim, wzór karty przetłumaczony na język ukraiński znajdziecie Państwo TUTAJ, przetłumaczona karta dostępna będzie również w szkole.
     • Jeżeli dziecko przyjechało do Polski po 24 lutego 2022 r., udział Państwa dziecka w Akcji będzie bezpłatny (sfinansowany przez UNICEF) . Należy wypełnić Oświadczenie na podstawie którego Państwa dziecko zostanie zwolnione z opłat, (oświadczenie jest umieszczone w treści Karty, jest ono również przetłumaczone na język ukraiński).
     • O przyjęciu dziecka do Akcji decyduje kolejność zgłoszeń.
     • Po 20 czerwca 2022 r. rusza druga tura zapisów na wolne miejsca.

     Dodatkowych informacji mogą udzielić Koordynatorzy Akcji Lato w Mieście 2022 w poszczególnych dzielnicach.

     Wszystkim ukraińskim dzieciom życzymy udanego odpoczynku w Warszawie!

      

     https://probka.pzo.edu.pl/formico-parents/files!downloadInstruction.action?instructionId=2002

     Спільне Варшавське літо

     - відпочинкова пропозиція для дітей з України, які перебувають у Варшаві

     Від 31 травня 2022 року розпочинається реєстрація на участь в акції «Спільне Варшавське літо», організовану містом Варшава та Дитячим фондом ООН - ЮНІСЕФ. «Спільне варшавське літо» – це діяльність, яка доповнює пропозицію Варшавської акції «Літо у місті» 2022. Проект фінансується ЮНІСЕФ і призначений для дітей-біженців, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року і зараз проживають у Варшаві.

     Як зареєструвати дитину?

     Набір розпочнеться 31 травня 2022 року о 8:00 і триватиме до 8 червня 2022 року, відбуватиметься у вибраних школах у визначений час.

     Що потрібно зробити?

     • Будь ласка, відвідайте веб-сайт https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/ , де на вкладці «Діти з України» подано інформацію про Акцію та необхідні документи, перекладені українською мовою.
     • У вкладці «Довідник щодо пропозиції відпочинку» подано прелік шкіл, в яких організована Акція для дітей з України.
     • До вибраної батьками школи необхідно подати заповнену Картку учасника, зразок якої ТУТ. На один тиждень необхідно подати одну Картку учасника.
     • Якщо ви не маєте можливості роздрукувати Картку учасника, ви можете отримати її у школі, яка організовує Акцію.
     • Паперову версію Картки учасника необхідно заповнити польською мовою, зразок картки, перекладений українською, можна знайти ТУТ, перекладена Картка також буде доступна в школі.
     • Якщо ваша дитина приїхала до Польщі після 24 лютого 2022 року, участь вашої дитини в Акції буде безкоштовною (фінансується ЮНІСЕФ). Ви повинні заповнити Підтвердження, на підставі якого ваша дитина буде звільнена від оплати (Підтвердження включено в текст Картки, воно також перекладено українською мовою).
     • Порядок подачі заяв визначає, чи буде дитина зарахована до участі в Акції.
     • Після 20 червня 2022 року розпочинається другий етап реєстрації на вільні місця.

     Додаткову інформацію можуть надати Координатори Акції «Літо в місті 2022» в окремих районах міста.

     Бажаємо всім українським дітям гарного відпочинку у Варшаві!

      

     UK - Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku - doc.

     UK - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - doc.

     UK - załącznik nr 1 do Regulaminu FPE Lato 2022 - doc.

     UK - załącznik nr 1 do Regulaminu FPES Lato 2022 - doc.

     Заява_Oświadczenie - doc.

     ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ - doc.

     КАРТА УЧАСНИКА ВАРШАВСЬКОЇ АКЦІЇЇ „ЛІТО В МІСТІ” 2022 - doc.

     Положення про літній табір „Літо в місті” 2022 - doc.

     Положення про спеціальний літній табір „Літо в місті” 2022 - doc.